Produktionsstöd 2023

Har det hänt något tydligt med stödet efter detta putinpris-/inflation-/elkrisår? Kompenseras tidskrifterna? Att tidskrifterna generellt på olika sätt uppmärksammat eländet ukrainarna vederfar är påtagligt. Vare sig sinnen och intellekt står opåverkat desputinismens fullblodsidiotier! Totalt sett har stödet i runda slängar ökat med en mille från föregående år och då fördelat på 87 tidskrifter mot 89 budgetåret 2022. Går man ett ytterligare år tillbaka var det 3 mille.

I beslutet står det att det kom in 112 ansökningar och att totalbeloppet som söktes uppgick tll 49 104 812 kronor. Om Kulturrådet får sin vilja igenom kommer 26 537 000 kronor fördelas och jag säger så för det finns en brasklapp i dokumentet "Beslutet kan komma att omprövas eller återkallas om Kulturrådet i regleringsbrevet för budgetåret 2023 inte anvisas erforderliga medel. Skäl för förbehållet är att Kulturrådets beslut har fattats med stöd av bemyndigandet i regleringsbrevet för 2022. Bemyndigandet innebär att myndigheten under 2022 får ingå ekonomiska förpliktelser av framtida anslag 2:1 som ska infrias under 2023".
Antalet tidskrifter som totalbeloppet fördelas på är 87, förra året var det 89 och året dessförinnan 82.
Kulturrådets hemsida säger Fia Börjeson ordförande i referensgruppen, "Det stora utbudet visar vilken bredd och vilket djup det finns bland svenska kulturtidskrifter. Det är slående hög kvalitet på både text och bildhantering i många tidskrifter".

Sju tidskrifter får stöd för första gången och då Bänken, Spelmannen, Lyktan, Herta, Hemslöjden, Portal och Imago.


Årets referensgrupp:

Ordföranden


Fia Christina Börjeson, universitetslektor, Göteborg

Ledamöter

Tommy Bildström, bibliotekschef, Obbola

Ida Brytnér, skribent, Umeå

Rasmus Malm, kulturjournalist och författare, Skarpnäck

Fredrik Nejman, journalist och författare, Stockholm

Anneli Rogeman, journalist och författare, Stockholm

Ulrika Stahre, konstkritiker, Stockholm

Och beslutet har fattats av enhetschefen Lotta Brilioth Biörnstad efter föredragning av handläggarna Jan Kärrö och Anna Ringberg.

Kulturådet säger i beslutets bedömning att de "fått in ett stort antal ansökningar av hög kvalitet som i hög grad överensstämmer med bidragets ändamål, övriga krav i förordningen samt de urvalsgrunder och krav på Kulturrådets bidragsgivning som angetts ovan. Det sammanlagda sökta beloppet är högre än vad som finns att fördela. Kulturrådet har därför gjort prioriteringar utifrån de kriterier som anges i riktlinjerna. Kulturrådet har särskilt prioriterat nationella minoriteters kulturtidskrifter". Sista satsen har förekommit tidigare och om det på goda grunder stämmer är inget tidkrift.nu egentligen kan uttala sig om, men tydligt är att en hel del språkminoritetstidskrifter fått ett påslag i runda svängar med 20.000. I beviljandet 2022 sas samma sak men då händedet ingenting, nästan förutom att en av tidskrifterna fått ett påslag och en annan fått stödet reducerat. Aspekten behöver ju kanske heller inte vara tydligt avgränsad!?


Glänta, 825 000 (+25 000)
Ord & Bild, 825 000 (+/-0)

Expo, 800 000 (+75 000)

OEI, 775 000 (+25 000)
Paletten, 775 000 (+/-0)
Provins, 775 000 (+50 000)

Karavan, 750 000 (+/-0)

20TAL, 725 000 (+/-0)
Fronesis, 725 000 (+25 000)

Lyrikvännen, 700 000 (+50 000)

Lira, 625 000 (+/-0)

Nutida Musik, 600 000 (+/-0)

Divan, 550 000 (+/-0)

Teatertidningen, 525 000 (+/-0)

FLM, 500 000 (+/-0)
Arche, 500 000 (+/-0)
Galago, 500 000 (+50 000)

Aiolos, 450 000 (+/-0)
Bild & Bubbla, 450 000 (+/-0)
Jazz, 450 000 (+50 000)
Kritiker, 450 000 (+50 000)

Balder, 425 000 (+50 000)

Danstidningen, 400 000 (+/-0)
Konstperspektiv, 400 000 (+/-0)
Historiskan, 400 000 (+100 000)

Med andra ord, 375 000 (+50 000)

Essä 370 000 (+20 000)

Cora, 350 000 (+/-0)

FokusKina, 300 000 (+/-0)
OPERA, 300 000 (+/-0)
Hemslöjd, 300 000 (Ny)

Ponton, 295 000 (+10 000)
Judisk Krönika, 295 000 (+20 000)

Klass, 260 000 (+60 000)

Scoop, 275 000 (+/-0)
Ordfront magasin, 275 000 (+/-0)

C´est Bon Anthology, 250 000 (+/-0)
Hjärnstorm, 250 000 (+50 000)
Filmrutan, 250 000 (+/-0)
Tidig Musik, 250 000 (+25 000)

Biblis, 225 000 (+/-0)

Brand, 200 000 (+25 000)
Herhta, 200 000 (Ny)
Konstnären, 200 000 (+/-0)
Medusa 200 000 (+/-0)
Parnass, 200 000 (+/-0)
Opus 200 000 (+50 000)
Sans, 200 000 (+/-0)
Signum, 200 000 (+/-0)

L"amour - La mort, 155 000 (+55 000)

Artikel 14, 150 000 (+/-0)

Fotografisk Tidskrift 150 000 (+50 000)
Nuorat, 150 000 (+25 000)

Meänmaa, 132 000 (+10 000)

Liekki Sverigefinsk kulturtidskrift, 120 000 (+20 000)
Yidishland 120 000 (+20 000)

Arkitekturtidskriften KRITIK, 100 000 (+/-0)
Magasinet iMAGO 100 000 (Ny)
Magasinet Visor 100 000 (+/-0)
PLAN 100 000 (+/-0)
Portal 100 000 (Ny)
Sydasien, 100 000 (+/-0)
Tecknaren, 100 000 (+/-0)

Tummuz, 80 000 (+/-0)

Jefferson, 75 000 (+/-0)
Samefolket, 75 000 (+/-0)
Spelmannen 75 000 (Ny)
Tydningen, 75 000 (+/-0)

Anushilon Magazine, 50 000 (+/-0)
17 webbtidskrifter som fått stöd, förra året var de 16.

Dixikon, 425 000 (+50 000)

Kunstkritikk, 350 000 (+/-0)

PEN/Opp, 325 000 (+/-0)

Verk, 300 000 (+100 000)

Örnen och Kråkan, 300 000 (+25 000)

Utställningskritik, 250 000 (+50 000)

Socialpolitik, 225 000 (+/-0)

Konsten.net, 160 000 (+35 000)

Opulens, 125 000 (+25 000)
Pralin Magasin, 125 000 (+/-0)

Bänken 100 000 (Ny)
Dabbrikan, 100 000 (+50 000)
Magasin DIKKO 100 000 (+50 000)
METavisi, 100 000 (+/-0)
Lytktan 100 000 (Ny)
Omkonst, 100 000 (+/-0)
SITE Zones, 100 000 (+/-0)

KULT Magasin 50 000Här de tidskrifter som sökte men fått avslag.
24 tidskrifter har fått avslag. Några av dessa är registrerade på tidskrift.nu men de flesta inte. Med två undantag direktlänkar till deras hemsidor. Kan vara värt att undersöka deras profiler! Några som sökt för 2023 och hade stöd förra året har av okänd anledning fallit ur ramverket. Kommer de klara sig?

Respons

Arkitektur

Art Notes

bis

PrizmaNews

Differens

Menara, hemsida kan inte hittas.

Svensk fäbodkultur och utmarksbruk

Fjärde Världen

Mana, (-275 000)

Horisont

Subaltern, (-300 000)

Artär

Lambda Nordica

Form

Ammar

Samhällsbyggaren

Katolskt magasin

Världshorisont

Gitarr och Luta

Författaren, (-75 000)

Tiden

NOD eventuellt saknas för närvarande hemsida

Alba.nu

Törst


Sedan finns de som hade stöd 2022 men ej sökt av okänd anledning
Det Grymma Svärdet, (-250 000)
Populär Arkeologi, (-100 000)
Pilgrim, (-30 000)
Point of View, (-200 000) (+/-0)
Västerbotten förr & nu, (-75 000)


Produktionsstödet som så förpliktigar.
Villkoren är som följer i Beslutet 2023 och vet ej om nedanstående ordalydelsen funnits med tidigare. Lär finnas på ett eller annat sätt på rådets hemsida. Intressant 1.2. det där med "hembesök" och man kan undrar hur många gånger dylikt genomförts:

Villkor för produktionsstöd till kulturtidskrifter 2023
1. Bidragsmottagarens åtaganden
Alla som får bidrag från Kulturrådet måste följa våra villkor. Om innehållet i projektet eller
verksamheten förändras väsentligt jämfört med ansökan måste bidragsmottagaren
meddela Kulturrådet så snart som möjligt. Detta gäller exempelvis väsentliga förändringar
av budget.

1.1. Att tillhandahålla information
Bidragsmottagaren är skyldig att ge Kulturrådet information och svara på frågor som
Kulturrådet ställer i samband med uppföljning. Det gäller både under och efter avslutad
bidragsperiod.

1.2. Att ta emot besök från Kulturrådet
Kulturrådet har rätt att besöka verksamhet eller projekt som finansierats med medel från
Kulturrådet.

1.3. Att följa gällande rätt
Bidragsmottagaren ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande svensk
författning.

1.4. Redovisning
Redovisning av projektet eller verksamhet ska göras på Kulturrådets redovisningsblankett
och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i blanketten.
En behörig företrädare för bidragsmottagaren ska skriva under redovisningen. Om det
behövs kan Kulturrådet begära in dokument som styrker behörigheten för den eller de
företrädare som undertecknat redovisningen.
För detta bidrag ska redovisning ha inkommit senast den 30 april 2024.
Tryckt tidskrift ska löpande skicka ett exemplar av varje utgivet nummer av tidskriften
under 2023 till:
• Statens kulturråd, Kulturtidskriftsstödet, Box 272 15, 102 53 Stockholm
• Kulturdepartementet, Enheten för kultur och kulturskapares villkor, 103 33
Stockholm

1.5. Återbetalning av outnyttjade medel
Eventuella outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kulturrådet. Den ansvarige
bidragshandläggaren på Kulturrådet ska informeras i förväg om att återbetalning kommer
att göras. Bidragsbeslutets diarienummer ska anges som referens vid återbetalning.


1.6. Återkrav
Om bidragsmottagaren inte genomför det som den åtagit sig kan Kulturrådet besluta att kräva tillbaka hela eller delar av bidraget.

Bidragsmottagaren blir återbetalningsskyldig om


2. Krav på reviderad plan och budget
För sökande som beviljats ett bidrag som är lägre än 75 procent av det ansökta beloppet
ska en reviderad plan skickas in till Kulturrådet med information om eventuella
förändringar i utgivningsplanen. Reviderad plan lämnas via Kulturrådets onlinetjänst
senast den 1 mars 2023. I bilaga 1 till beslutet framgår vilka sökanden som ska lämna
reviderad plan.

3. Informera om att Kulturrådet bidragit med medel
Det ska framgå i tidskriften att Kulturrådet har beviljat bidrag till verksamheten.
Kulturrådet ska däremot aldrig anges som utgivare.

Läs om:
Produktionsstöd 2022
Produktionsstöd 2021
Produktionsstöd 2020
Produktionsstöd 2019
Produktionsstöd 2018
Produktionsstöd 2017
Produktionsstöd 2016
Produktionsstöd 2015
Produktionsstöd 2014
Produktionsstöd 2013
Produktionsstöd 2012
Produktionsstöd 2011
Produktionsstöd 2010
Produktionsstöd 2009
Produktionsstöd 2008
Produktionsstöd 2007
Produktionsstöd 2006
Produktionsstöd 2005

Publicerad: 2023-01-02
Annons:

Senaste nummer:

2024-06-28
Signum 5

2024-06-25
Opera 3 2024

2024-06-09
KLASS 2 2024

2024-06-02
Akvarellen 2 2024

2024-05-31
Signum 4

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

Äldre resuméer