Artiklar från Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri

Vem var Jacob Letterstedt?
Bildmontage 2017-02-01 Frågan ställs på Letterstedtska föreningens hemsida och ur det emanerar på flera plan en intressant figur fram. Jacob är till ursprung bondson ur den Östgötska myllan som försökte göra lyckan i Stockholm men kom att skuldsätta sig till den graden att han flydde landet. Först till England och sedan Kapstaden. Född 1796 och död 1862. På Riksarkivets hemsida finns ytterligare data om Jacobs öde. Han kom utblottad till Kapstaden och betraktades av immigrationsmyndigheten som engelsman. Från att tidigare hetat Lallerstedt anglifierade han namnet till Letterstedt. Avsade sig det svenska medborgarskapet och gifte sig efter några års grovarbete med en kvinna av holländsk härkomst.»

Innehåll #4 2016
2017-01-29 Höstens seminarium för Letterstedtska föreningens medlemmar ägde rum den 28-29 oktober 2016 och hade rubriken ”Massmedierna i Norden - i ljuset av den digitala utvecklingen”. Först vid seminariet talade professor Ingela Wadbring som jämförde massmedierna i Norden med tanke på likheter och skillnader. Därefter beskrev chefredaktören Göran Greider i kåseriets form sin journalistiska vardag. Anne Jacobsen från NCE Media i Bergen tog sig an mediernas framtida överlevnad. Weekendavisens Arne Hardis granskade opinionsbildningens förskjutning. Professor Lars-Åke Engblom fördjupade sig i den nordiska TV-frågan. Därefter följde professor þorbjörn Broddasons betraktelse om den massmediala utvecklingen på Island. Seminariet avslutades med ett samtal mellan korrespondenterna Hasse Svens, Sveriges Television, och Elina Kervinen, Helsingin Sanomat, om hur Norden belyses i nordiska media. Samtalet leddes av redaktör Bengt Lindroth. Bo Höglander refererade samtalet. Utanför huvudtemat tar huvudstyrelsens ordförande Björn von Sydow upp viktiga aspekter av tryckfriheten i Sverige och Finland med anledning av den 250-årsjubilerande Tryckfrihetsförordningen. Eva Pohl skriver om den danska konstnären Bodil Kaalund. NT:s redaktionssekreterare har varit i Oslo och intervjuat Petri Kemppinen som är chef för den nordiska film- och tv-fonden. I samband med seminariet överlämnades Letterstedtska föreningens nordiska översättarpris. Under vinjetten För egen räkning publiceras det tacktal som den danske prismottagaren Erik Skyum-Nielsen höll. Anders Ljunggren fruktar i sin Krönika om nordiskt samarbete att den internationella samverkan länder emellan som inleddes efter andra världskriget kan gå mot sitt slut. Avdelningen Letterstedtska föreningen inleds med Lena Wiklunds redogörelse för utdelningen av årets nordiska översättarpris ur de nyhlénska medlen. Därefter följer de sedvanliga förteckningarna för de fem nationella avdelningarnas sammansättning och under 2016 utdelade anslag. I anslagsutlysningen för 2017 välkomnas särskilt ansökningar som anknyter till firandet av 100-årsminnet av Finland som självständig stat. Bokessän är skriven av professor Bengt Sundelius som fördjupat sig i den av Johan Strang redigerade engelskspråkiga antologin om nordiskt samarbete. Kring böcker och människor består av fem bidrag. Huvudredaktören tecknar ett personligt porträtt av fd statsrådet Jan O. Karlsson som han arbetade tillsammans med på Nordiska rådets Presidiesekretariat under fem års tid. Fd ambassadören Ralf Friberg recenserar Yrsa Stenius´ nyligen utkomna memoarer. Sektionsledaren Jarle Skjørestad skriver om Jussi Pekkarinens bok om den finländska ambassaden i Oslo. Musikkritikern Mats Liljeroos tar sig an Raili Kinnunens biografi om operasångerskan Karita Mattila. Avdelningen avrundas med generalsekreterare Henrik Wiléns anmälan av Ville Blåfields och Reetta Rätys bok om vilka som är tokiga nog för att ge sig in i politiken. Årsregistret för 2016 svarar redaktionssekreteraren för (Claes Wiklund sammanfattning #4 2016).» »

Innehåll #3 2016
Omslag Nordisk Tidskrift 2016-10-28 Henrik Wivel, NT:s danske redaktör, inleder NT:s årliga litteraturnummer med en betraktelse om hur samhällsutvecklingen speglats i olika litterära sammanhang. Litteraturöversikterna uppvisar en ny och en nygammal skribent i årets nummer. Litteraturkritikern Therese Eriksson har skrivit sin första svenska litteraturöversikt. NT:s norske redaktör Hans H. Skei återkommer efter några års uppehåll som litteraturskribent. De danska, finska, finlandssvenska och isländska översikterna är precis som förra året skrivna av Lars Bukdahl, Mervi Kantokorpi, Gustaf Widén och Úlfhildur Dagsdóttir. Huvudstyrelseledamoten Bengt Sundelius´ årsmötesföredrag i den svenska avdelningen hade rubriken ”En nationell säkerhetsstrategi för Sverige i tiden". NT:s danske redaktör tar upp den danske målaren L.A. Ring till betraktande mot bakgrund av en nyutkommen bok av Henry Nielsen och Dorte Fogh. Artikelblocket avrundas med Henrik Wiléns intervju med Nordiska investeringsbankens nuvarande chef, danske Henrik Normann. Huvudredaktörens För egen räkning tar upp det fjärde spårbytet inom det efterkrigstida nordiska samarbetet. Från att ha tillhört det allra mest förbjudna har säkerhetspolitiken numera hamnat högst upp på den nordiska dagordningen. Anders Ljunggren kommer i sin Krönika om nordiskt samarbete också in på den diskussion som förs i både Finland och Sverige om ett eventuellt medlemskap i Nato. Letterstedtska föreningen har mist två av sina medlemmar. Fd statsministern Thorbjörn Fälldin har avlidit och minnesorden om honom är skrivna av huvudstyrelseledamoten Fredrik Sterzel och huvudredaktören. NT:s norske redaktör tecknar litteraturvetaren Leif Mæhles minne. Bokessän handlar om en nyutkommen bok om den s.k. Decemberöverenskommelsen som ingicks på annandagen 2014 och sades upp ett drygt halvår senare. Fredrik Sterzel har författat en synpunktsrik recension. Kring böcker och människor består av fem bidrag. Jón Sigurðsson som varit chef för Nordiska investeringsbanken i Helsingfors skriver om Isländska litteratursällskapet som han är ordförande i. Fd diplomaten Mats Bergquist anmäler svenske journalisten Anders Johanssons bok om dramatiken i de västkustska farvattnen under andra världskriget. Bokens titel är ” De glömda blockadbrytarna”. Henrik Wilén återkommer med en anmälan av journalisten Bengt Lindroths uppmärksammade bok om populistiska partier i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Journalisten Anja Kuusisto tar upp den fd ministern Jan Vapaavuoris kritiska bok om den finländska finanspolitiken. Redaktionssekreteraren recenserar avslutningsvis den kände svenske barnläkaren Hugo Lagercrantz´ memoarer. Sist i numret återfinns ett register utarbetat av redaktionssekreteraren över de i litteraturöversikterna omnämnda författarna som utgav böcker under 2015 (Claes Wiklund sammanfattning #3 2016).»

Innehåll #2 2016
Omslag Nordisk Tidskrift 2016-05-28 Nordisk Tidskrifts andra utgåva under 2016 inleds med tre minnesbetonade artiklar. Karin Söders stora insatser inom det officiella och det inofficiella nordiska samarbetet sammanfattas av Anders Ljunggren. Om Anker Jørgensens nationella och nordiska gärning skriver Henrik Hagemann. Klaus Rifbjergs författarskap tecknar Torben Brostrøm en bild av. Rifbjerg mottog Nordiska rådets litteraturpris 1970 för romanen ”Anna (jeg) Anna”. Seppo Zetterberg påminner om att det nu förflutit 60 år sedan Sovjetunionen återlämnade Porkala till Finland efter det påtvingade arrendet år 1944. Hans H. Skei skriver om den storsäljande norska deckarförfattaren Jo Nesbø. Esben Tange tar fatt på den danske komponisten Rued Langgaards svenska anknytningar. Lisbeth Bonde har intervjuat en framstående dansk poet och bildkonstnär, Amalie Smith. För egen räkning tar upp bildningsbegreppet till diskussion med Kristian Hvidt som skribent. Anders Ljunggrens Krönika om nordiskt samarbete tar denna gång upp hur väl de nordiska länderna står rustade ekonomiskt inför framtiden. Letterstedtska föreningens mångårige huvudstyrelseledamot Tord Ganelius har avlidit. Hans minne tecknas av Lars-Åke Engblom. Hans. H. Skei återkommer i sin bokessä till den rikliga litteraturen om författaren Alexander L. Kielland. Kring böcker och människor inleds med Lena Wiklunds recension av Gunilla Jensens bok om författaren Lars Molin. Anja Kuusisto anmäler en bok om Marimekko. Hannu Leinonens biografi om den finländske politikern och fd EU-kommissionären Erkki Liikanen tar Patrik Harald upp till betraktande. Stortingspresidenten C.J. Hambro har blivit föremål för ännu en biografi som har Iselin Theien som författare. Jarle Skjørestad har läst den. NT:s norske redaktör tar upp en engelskspråkig skrift om översättningar. NT:s huvudredaktör recenserar Maggie Strömbergs bok om det svenska Miljöpartiets väg till regeringsmakten. Stina Otterberg har läst nyss avlidna Bodil Malmstens samlade dikter (Claes Wiklund sammanfattar #2 2016).»

Innehåll #1 2016
2016-03-31 Huvudredaktören har skrivit inledningen till årets temanummer om politik och ekonomi i Norden under det gångna året. Arne Hardis tar i den danska översikten upp folketingsvalet i juni månad och det efterföljande regeringsskiftet. Jan-Anders Ekström skriver om det finländska riksdagsvalet i april månad som också det ledde till regeringsbyte. Arna Schram beskriver den politiska situationen på Island under 2015 som var ett mellanvalsår. I år stundar dock presidentval på Island. I Norge hölls det kommunalval förra året. Harald Stanghelle analyserar utfallet. I Sverige, slutligen, föll den omdiskuterade och med tiden starkt ifrågasatta Decemberöverenskommelsen. Om detta skriver Anders Wettergren. I samtliga fem länderöversikter tar skribenterna upp de utmaningar som flyktingsituationen ställt de nordiska länderna inför. Redaktionssekreteraren Lena Wiklund har besökt Arken-museet utanför Köpenhamn och skriver om en Bjørn Wiinblad-utställning där. NT:s norske redaktör Hans H. Skei skriver om den nyligen avlidne svenske kriminalförfattaren Henning Mankell. Jan Kløvstad, den norska avdelningens sekreterare, har intervjuat stiftelsen Fritt Ords nye direktör Knut Olav Åmås. Under vinjetten För egen räkning skriver fd ambassadören Mats Bergquist om Norden efter det kalla kriget och om NATO-frågan. Anders Ljunggren ägnar, för fjärde gången i rad, sin Krönika om nordiskt samarbete åt flyktingsituationen i Norden och Europa. »


rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri

Annons:

Senaste nummer:

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

Äldre resuméer