Artiklar från Iconographisk Post

Innehåll #3-4 2018
2019-05-19 Kära läsare, för att ta del av hela detta innehållsrika nummer av ICO får ni ta på er de engelska glasögonen. Inte mindre än tre av bidragen är på detta språk. Som bekant är ju våra tungo- och skrivmål normalt de skandinaviska, men vi tar också in texter på andra språk, vanligtvis engelska; även tyska kan enligt redaktionen numera komma ifråga. Med detta nummer inleds publiceringen av bidragen som presenterades vid det 26. ikonografiska symposiet som avhölls i Trondheim och Stiklestad från den 30 augusti till 2 september 2018 på temat Bilder i Norden ca 900-1700. I den första artikeln, ”The Survival of Medieval Furnishing in Lutheran Churces”... (ur de inledande orden ICO #3-4 2018)»

Innehåll #1-2 2018
2019-03-13 Kära läsare, i detta nummer av ICO publicerar Søren Kaspersen en ingående studie av den medeltida dopfunten i Ekeby kyrka på Gotland, med en läsning av skålens bildreliefer i ljuset av Cotton Genesis, ett senantikt, illuminerat manuskrip från ca 450-500. Den tradition som det gav upphov till blev tidigt en viktig inspirationskälla för gammaltestamentliga scener i bl.a. handskrifter och mosaiker. Här visas på ett övertygande sätt hur Ekeby-funtens bilder präglats av... (ur de inledande orden ICO #1-2 2018)»

Innehåll #3-4 2017
2019-03-12 Kära läsare, detta nummer av ICO kommer naturligtvis att vara ett intressant och spännande inslag i er läsning under ferierna. Det inleds av Herman Bengtssons artikel ”Vem sparkar tuppen? Kroppsspråk och berättarteknik i 1100-talets bildkonst”. Författaren utgår från reliefen av den s.k. Skara-Forshemsmästaren föreställande tuppundret, dvs. hurusom den stekta tuppen på kung Herodes middagsbord vid nyheten om Jesusbarnets födelse återfår livet oc högljutt förkunnar budskapet om Kristi födelse. På bilden... (ur de inledande orden ICO #3-4 2017)»

Innehåll #1-2 2017
2019-03-11 Kära läsare, som tidigare aviserat i ICO nr 2, 2016, publicerar vi här några artiklar baserade på föredrag hållna vid det 25. Nordiska Ikonografiska Symposiet i Visby 2016. Texterna insändes till symposiets arrangörer, som också hade hand om granskningsprocessen. Symposiets tema var Materialitet och mobilitet. I den första artikeln, ”Romanska förflyttningar i tid och rum. Några exempel från kyrkor på Gotland” av Evert Lindqvist, ges ett antal exempel på framställningar som anses avbilda medeltida resande, främst i form av korstågs- och pilgrimsfarare. Den tankeväckande texten, och inte minst bildmaterialet, ger upphov till en hel rad intressanta ikonografiska frågor. Även den andra artikeln behandlar gotländskt material... (ur de inledande orden ICO #1-2 2017)»

Innehåll #1 2016
Omslag Iconographisk Post 2016-08-23 Avbildade tecken & avbildningar som tecken. Ikonologins och semiotikens delade skäl, Alterskapet fra Andenes. En liturgisk lesning av skapets ikonografi med hovedvekt på Nådefader-gruppen i skapets corpus »

Innehåll #4 2015
2016-06-02 Stifterbilleder og deres ikonografi i danske 1100-tals fresker och recension av The Materiality of Devotion in Late Medieval Northern Europe. Images, Objects and Practices»

Visuella manifestationer
2016-01-26 Ur reddaktionens inledningen ICO " Ebbe Nyborg tar sig här an två själländska släktmausoleer från 1100- och 1200-talen; Herman Bengtsson studerar medeltida arkitektavbildningar från 1200- till 1500-talen; Jan Svanberg redovisar hur Albertus Pictor och Adam van Düren avbildar sig själva i slutet av 1400-talet, och Pia Bengtsson Melin diskuterar de stora förändringar i konstnärernas sätt att presentera sig själva som ägde rum kring sekelskiftet 1500".»

Innehåll #2 2015
2015-06-30 I detta årets andra, ovanligt fylliga, nummer publicerar vi fyra artiklar som författats på basis av föredrag som hölls vid förra årets Nordiska Ikonografiska Symposium i Tallinn (28-31 augusti 2014). En rapport från symposiet, tillsammans med en lista på de hållna föredragen, publicerades i ICO nr 3, 2014, ss. 55-59. Symposiets övergripande tema var ”Att presentera sig själv. Visuella manifestationer av donatorer, ägare och konstnärer under medeltid och efterreformatorisk tid”, och vid symposiet utgjorde de fyra föredragen den första sektionen med titeln ”Representationsformer” (ur förordet ICO #2 2015).»

Innehåll #1 2015 (#84)
2015-04-21 Med årets första ICO-nummer (2015:1) följer ett värdefullt supplement: Ikonografisk Artikelindex over publikationer fra Nordiska Symposier for Ikonografiske Studier 1968-2010, utarbetat av Thomas W. Lassen 2012 (sökbar pdf-fil). Meningen är att indexet i fortsättningen ska uppdateras successivt och publiceras i ICO. Det ger en översikt av de avhållna symposierna, deras respektive temata och de artiklar (uppställda efter författarnamn) som författats på basis av de hållna föredragen och som publicerats under drygt fyra decennier, antingen i särskilda symposieskrifter eller separat, t.ex. i tidskrifter som ICO, Hafnia och Konsthistorisk tidskrift (ur ledaren ICO #1 2015). »

Innehåll #4 2014
2015-01-05 Kära läsare, som färdkost på resan in i det nya året kommer här det fjärde och sista numret av nya ICO:s första årgång. Det innehåller tre synnerligen läsvärda artiklar av vilka den första behandlar det så kallade St Barbara-altaret från Nykyrko/ Kalanti sockenkyrka, nu i Finlands Nationalmuseum. Utgående från en genomgång av centralpartiets motiv, naturvetenskapliga dateringar och bevarade dokument argumenterar Kersti Markus för att bildprogrammet utformades under birgittinskt inflytande och att altaret beställdes av biskop Magnus II Tavast för Åbo domkyrka (Ur ledaren ICO)»

Innehåll #3
2014-12-16 ICO:s tredje nummer. Det innehåller i likhet med föregående tre artiklar: Kristine Aavitsland skriver om om dygder och laster, Morten Stige om norska gravstenar, och Pia Melin om ryttarsporrar, sköldar och svärd. Ämnena kan förefalla väsensskilda, men gemensamt för dem är att alla författare placerar in föremålen i ett genusperspektiv. I Stiges artikel får vi reda på hur och med vilken frekvens män och kvinnor avbildas på bevarade medeltida gravstenar, i Melins behandlas sporrarnas och vapnens användning som manliga attribut och statusmarkörer, och i Aavitslands diskuteras hur och varför kvinnorna under medeltiden gradvis ersätter männen som personifikationer av gott och ont. Numret avslutas med kort en rapport från det 24. nordiska ikonografiska symposiet som arrangerades i Tallinn 28-31 augusti 2014 (ur redaktionens förord ICO #3).»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Iconographisk Post

Annons:

Senaste nummer:

2022-11-27
Parnass 4 2022

2022-11-17
Opera 5 2022
Kritiker 4 2022

2022-11-14
Utställningskritik 4 2022

2022-11-11
Nordens Tidning 3 2022

2022-11-08
20TAL 7 2022

2022-11-02
Balder 3 2022

2022-11-01
Verk. 4 2022
FLM 3-4 2022
Judisk Krönika 3 2022

2022-10-31
Nio-Fem 2 2022

2022-10-29
Parnass 3 2022

2022-10-27
Signum 7

2022-10-26
Konstperspektiv 4

2022-10-21
Fronesis 74-75 2022

2022-10-15
Signum 6

2022-10-11
Glänta 1-2 2022

2022-10-10
Med andra ord 112 2022

2022-10-06
FokusKina 3 2022

2022-10-05
Populär Astronomi 3 2022

2022-10-03
Akvarellen 3 2022
Kontrast Magasin 1-2 2022

2022-10-02
Medusa 3 2022

2022-10-01
Tidig Musik 3 2022

2022-09-29
Amnesty Press 3 2022

2022-09-16
Fjärde Världen 3 2022

2022-09-14
Opera 4 2022

2022-08-24
Karavan 2 2022

2022-08-23
Divan 1-2 2022
Fronesis 72-73 2022

2022-08-22
Konstperspektiv 3
Hjärnstorm 148-149 2022

2022-08-15
Amnesty Press 2 2022

2022-08-10
Lyrikvännen 3 2022

2022-08-01
Lyrikvännen 2 2022
Populär Astronomi 2 2022

2022-07-20
Med andra ord 111 2022

2022-07-06
Hjärnstorm 146-147

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-07-01
Utställningskritik 3 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

Äldre resuméer