Artiklar från Iconographisk Post

Innehåll #3-4 2022
2023-08-04 Innehållet i detta dubbelnummer är hämtat från flera sinsemellan helt olika områden. Den första artikeln är för ovanlighetens skull skriven av en filosof, Per Bauhn, som under titeln ”Osman Hamdi Bey - an Ottoman Orientalist or a Humanist Ottoman?” tar sig an tolkningen av några av konstnärens mest berömda, men samtidigt mest enigmatiska, målningar: ”Mannen med sköldpaddor” (1906) och ”Genesis” (1901). De har tidigare varit föremål för uttolkningar där utgångspunkten varit de europeiska konstnärernas exotism snarare än konstnärens egen bild- och tankevärld. I sin artikel behandlar Bauhn bådadera och aktualiserar därmed också en hel del andra frågor. Bortsett från hur de ikonografiskt relevanta objekten rätteligen tolkas, kan man fråga sig vilken betydelse Hamdis konstnärliga utbildning i Paris - vid samma tid som många av våra nordiska konstnärer - hade för hans egen ikonografi, och vad detta eventuellt kan säga om våra egna ”orientalister” och <em>deras</em> ikonografi? Eller beträffande deras egen ”exotisering” av både främmande kulturer och den egna landsbygden ... (från inledning Iconographisk Post #3-4 2022) »

Innehåll #3-4 2018
2019-05-19 Kära läsare, för att ta del av hela detta innehållsrika nummer av ICO får ni ta på er de engelska glasögonen. Inte mindre än tre av bidragen är på detta språk. Som bekant är ju våra tungo- och skrivmål normalt de skandinaviska, men vi tar också in texter på andra språk, vanligtvis engelska; även tyska kan enligt redaktionen numera komma ifråga. Med detta nummer inleds publiceringen av bidragen som presenterades vid det 26. ikonografiska symposiet som avhölls i Trondheim och Stiklestad från den 30 augusti till 2 september 2018 på temat Bilder i Norden ca 900-1700. I den första artikeln, ”The Survival of Medieval Furnishing in Lutheran Churces”... (ur de inledande orden ICO #3-4 2018)»

Innehåll #1-2 2018
2019-03-13 Kära läsare, i detta nummer av ICO publicerar Søren Kaspersen en ingående studie av den medeltida dopfunten i Ekeby kyrka på Gotland, med en läsning av skålens bildreliefer i ljuset av Cotton Genesis, ett senantikt, illuminerat manuskrip från ca 450-500. Den tradition som det gav upphov till blev tidigt en viktig inspirationskälla för gammaltestamentliga scener i bl.a. handskrifter och mosaiker. Här visas på ett övertygande sätt hur Ekeby-funtens bilder präglats av... (ur de inledande orden ICO #1-2 2018)»

Innehåll #3-4 2017
2019-03-12 Kära läsare, detta nummer av ICO kommer naturligtvis att vara ett intressant och spännande inslag i er läsning under ferierna. Det inleds av Herman Bengtssons artikel ”Vem sparkar tuppen? Kroppsspråk och berättarteknik i 1100-talets bildkonst”. Författaren utgår från reliefen av den s.k. Skara-Forshemsmästaren föreställande tuppundret, dvs. hurusom den stekta tuppen på kung Herodes middagsbord vid nyheten om Jesusbarnets födelse återfår livet oc högljutt förkunnar budskapet om Kristi födelse. På bilden... (ur de inledande orden ICO #3-4 2017)»

Innehåll #1-2 2017
2019-03-11 Kära läsare, som tidigare aviserat i ICO nr 2, 2016, publicerar vi här några artiklar baserade på föredrag hållna vid det 25. Nordiska Ikonografiska Symposiet i Visby 2016. Texterna insändes till symposiets arrangörer, som också hade hand om granskningsprocessen. Symposiets tema var Materialitet och mobilitet. I den första artikeln, ”Romanska förflyttningar i tid och rum. Några exempel från kyrkor på Gotland” av Evert Lindqvist, ges ett antal exempel på framställningar som anses avbilda medeltida resande, främst i form av korstågs- och pilgrimsfarare. Den tankeväckande texten, och inte minst bildmaterialet, ger upphov till en hel rad intressanta ikonografiska frågor. Även den andra artikeln behandlar gotländskt material... (ur de inledande orden ICO #1-2 2017)»

Innehåll #1 2016
Omslag Iconographisk Post 2016-08-23 Avbildade tecken & avbildningar som tecken. Ikonologins och semiotikens delade skäl, Alterskapet fra Andenes. En liturgisk lesning av skapets ikonografi med hovedvekt på Nådefader-gruppen i skapets corpus »

Innehåll #4 2015
2016-06-02 Stifterbilleder og deres ikonografi i danske 1100-tals fresker och recension av The Materiality of Devotion in Late Medieval Northern Europe. Images, Objects and Practices»

Visuella manifestationer
2016-01-26 Ur reddaktionens inledningen ICO " Ebbe Nyborg tar sig här an två själländska släktmausoleer från 1100- och 1200-talen; Herman Bengtsson studerar medeltida arkitektavbildningar från 1200- till 1500-talen; Jan Svanberg redovisar hur Albertus Pictor och Adam van Düren avbildar sig själva i slutet av 1400-talet, och Pia Bengtsson Melin diskuterar de stora förändringar i konstnärernas sätt att presentera sig själva som ägde rum kring sekelskiftet 1500".»

Innehåll #2 2015
2015-06-30 I detta årets andra, ovanligt fylliga, nummer publicerar vi fyra artiklar som författats på basis av föredrag som hölls vid förra årets Nordiska Ikonografiska Symposium i Tallinn (28-31 augusti 2014). En rapport från symposiet, tillsammans med en lista på de hållna föredragen, publicerades i ICO nr 3, 2014, ss. 55-59. Symposiets övergripande tema var ”Att presentera sig själv. Visuella manifestationer av donatorer, ägare och konstnärer under medeltid och efterreformatorisk tid”, och vid symposiet utgjorde de fyra föredragen den första sektionen med titeln ”Representationsformer” (ur förordet ICO #2 2015).»

Innehåll #1 2015 (#84)
2015-04-21 Med årets första ICO-nummer (2015:1) följer ett värdefullt supplement: Ikonografisk Artikelindex over publikationer fra Nordiska Symposier for Ikonografiske Studier 1968-2010, utarbetat av Thomas W. Lassen 2012 (sökbar pdf-fil). Meningen är att indexet i fortsättningen ska uppdateras successivt och publiceras i ICO. Det ger en översikt av de avhållna symposierna, deras respektive temata och de artiklar (uppställda efter författarnamn) som författats på basis av de hållna föredragen och som publicerats under drygt fyra decennier, antingen i särskilda symposieskrifter eller separat, t.ex. i tidskrifter som ICO, Hafnia och Konsthistorisk tidskrift (ur ledaren ICO #1 2015). »

Innehåll #4 2014
2015-01-05 Kära läsare, som färdkost på resan in i det nya året kommer här det fjärde och sista numret av nya ICO:s första årgång. Det innehåller tre synnerligen läsvärda artiklar av vilka den första behandlar det så kallade St Barbara-altaret från Nykyrko/ Kalanti sockenkyrka, nu i Finlands Nationalmuseum. Utgående från en genomgång av centralpartiets motiv, naturvetenskapliga dateringar och bevarade dokument argumenterar Kersti Markus för att bildprogrammet utformades under birgittinskt inflytande och att altaret beställdes av biskop Magnus II Tavast för Åbo domkyrka (Ur ledaren ICO)»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Iconographisk Post

Annons:

Senaste nummer:

2024-05-28
SocialPolitik Maj 2024

2024-05-21
20TAL 10-11 2024

2024-05-17
Opera 2 2024

2024-05-14
Med andra ord 118 2024

2024-05-13
OEI 102-103 2024

2024-05-10
Haimdagar 1-2 2024

2024-05-02
Fjärde Världen 1 2024
Glänta 3-4 2023
Amnesty Press 1 2024

2024-04-29
Konstperspektiv 2
Tidig Musik 1 2024

2024-04-26
Signum 3
Nio-Fem 1 2024

2024-04-05
Populär Astronomi 1 2024

2024-03-17
Medusa 1 2024

2024-03-16
Hjärnstorm 154-155 2023

2024-03-09
Akvarellen 1 2024

2024-03-08
Signum 2

2024-03-07
Opera 1 2024

2024-03-03
Parnass 1 2024

2024-02-19
Konstperspektiv 1

2024-02-05
Amnesty Press 4 2023

2024-01-27
Divan 3-4 2023

2024-01-26
Signum 1

2024-01-25
Haimdagar 1-2 2024
Karavan 4 2023
Med andra ord 117 2023

2024-01-20
Tidig Musik 4 2023

2024-01-15
Hjärnstorm 152-153 2023

2024-01-10
Utställningskritik 5 2023

2024-01-03
Medusa 4 2023

2024-01-02
Parnass 4 2023

2023-12-29
Akvarellen 4 2023

2023-12-13
Fjärde Världen 4 2023

2023-12-12
Populär Astronomi 4 2023

2023-12-08
Signum 8

2023-11-29
Opera 5 2023

2023-11-18
Amnesty Press 3 2023

2023-11-16
Teatertidningen 4 2023

2023-11-12
Med andra ord 116 2023

2023-11-08
20TAL 9 2023

2023-11-01
Utställningskritik 4 2023

2023-10-27
Signum 7
Karavan 3 2023

2023-10-25
Nio-Fem 2 2023

2023-10-24
Konstperspektiv 4

2023-10-16
Lyrikvännen 4-5 2023

2023-10-12
Populär Astronomi 3 2023

2023-10-11
Divan 1-2 2023

2023-10-10
Glänta 2 2023

Äldre resuméer