Artiklar från 10TAL

Gurlesque
2013-12-13 I nya num­ret av 10TAL, dis­ku­te­rar bland andra Aase Berg, Joyelle McSweeney, Dan Jönsson och Johannes Göransson gur­lesk poesi från fyra världs­de­lar, femi­ni­ni­te­ten som vapen och över­drif­ter­nas este­tik. Författaren Sara Tuss Efrik och konst­nä­ren Mark Efrik Hammarberg bidrar med ett stort gemen­samt konst­pro­jekt i ord och bild. I num­ret pre­sen­te­ras också nio gur­leska poe­ter från Korea, USA och Sydamerika, lik­som nyskrivna dik­ter av Leif Holmstrand och Matilda Södergran. Illustrationer av Beata Boucht, Stina Kajaso, Emeli Theander och Lukas Möllersten.»

Gurlesque
2013-11-27 Temat för Stockholms Internationella Poesifestival är "Gurlesque" vilket står för en femi­nis­tisk ström­ning i lit­te­ra­tu­ren som uttryc­ker såväl femi­ni­ni­tet och soc­ker­sö­taste gul­lig­het som gro­tes­ke­rier och våld­sam­het. En maximalistisk estetik som blandar högt och lågt Riot Grrl med Harajuku-looken, Disney- med splat­ter­film, HC Andersen med Sylvia Plath.»

Bära Kropp
Omslag #14 10TAL 2013-10-06 Den danska poeten Olga Ravn intervjuas om kropp och skrivande. Kajsa Ekis Ekman intervjuar den rumänska författaren Ioana Nicolaie i "Graviditeten som existensiell kraft". Collage av Herta Müller och John Ashbery.»

Sover kulturdebatten?
2013-08-30 Nu väcker Klubb 10TAL liv i Fredrik Reinfelds 20 år gamla bok bok "Det sovande folket". Där argu­men­te­rar han för att sta­ten ska minska sina åta­gan­den för väl­fär­d och ansvar för utbild­ning, kul­tur och medier. Samtalet leds av radioteaterns chef Stina Oscarsson och medverkar gör Sara Beischer, Elof Hellström och Jonathan Möller. »

Klimatsorg
2013-06-08 Vilken roll kan lit­te­ra­tu­ren och kons­ten spela för ett eko­lo­giskt upp­vak­nande? I det nya dub­bel­num­ret ”Klimatsorg” under­sö­ker vi hur eko­lo­giska per­spek­tiv gestal­tas i dagens lit­te­ra­tur och konst, och om kons­ten kan vara en möj­lig stra­tegi för att mobi­li­sera ett mil­jö­en­ga­ge­mang och för­svar för livet på jorden.»

Ekofest med 10TAL
2013-05-07 I samband med att 10TAL släpper sitt ekonummer arrangeras de ekofest på Nobelmuseet. Den 17 maj har 10TAL release fest för numret Klimatsorg med uppläsningar, musik och samtal i Nobelmuseets Tranströmer-utställning. På scen bland andra Love Antell och SKRIET med Eva Engström. Det kommer bjudas på musik, uppläs­ningar och samtal.»

Invigning av 10TALs tem­po­rära folkbibliotek
2013-04-10 10TAL och Temporära konst­hal­len (Danvikens Hospital) lyfter fram dis­kus­sio­nen om för- och nack­de­larna kring att pri­va­ti­sera kom­mu­nala folk­bild­nings­verk­sam­he­ter. 10TAL fyl­ler bib­li­o­te­ket med den sam­lade utgiv­ning - över 32 års kul­tur­histora! »

Poesibazaren
2013-04-07 10TAL bju­der in till poe­si­ba­zar på Stockholms Stadsbibliotek. De medverkande för­fat­tare har debuterat hos dem som Alberte Bremberg, Jonas Axel Gren, Jack Hildén, David Lagercrantz, Li Songqiao, Tom W-O Silkeberg, Mimi Åkes­son med flera.»

I vilka medier framträder den nya litteraturen?
2013-03-20 10TAL följer upp sitt senaste nummer <em>Komma ut</em> på litteraturfestivalen Textival i Göteborg.»

Poesifabriken
2013-02-14 Poesifabriken är ett Skapande skola-projekt som riktar sig till skolor och bibliotek i Stockholms län och drivs av 10-TAL med stöd från Statens Kulturrådet.»

Komma ut
Omslag 10TAL 2013-01-15 Spelar den unga lit te ra tu ren en undan skymd roll i Sveriges kul tur liv? Hur ser möj lig he terna ut för svenska debu tan ter idag? Att komma ut med lit te­rär text, vare sig det är på pap per eller på skärm, på för lag eller blogg, är fram förallt en fråga om utrymme. Om att ges plats, om vart upp märk sam­he ten är rik tad. Var äger de avgö rande sam ta len mel lan för fat tare och läsare rum?»


« Förra sidan | Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  10TAL

Annons:

Senaste nummer:

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

2019-01-20
Divan 3-4 2018

2019-01-16
Nutida Musik 273 2018

2019-01-15
Lira Musikmagasin 5 2018

2019-01-14
Balder 4 2018
Accent 8 2018
Populär Astronomi 4 2018

2019-01-11
Aiolos 60-61 2018

2019-01-09
UtställningsEstetiskt Forum 6 2018

2018-12-30
Kritiker 49-50 2018

2018-12-28
Fjärde Världen 3-4 2018

2018-12-25
Kuba 4 2018

2018-12-23
Tidig Musik 4 2018

2018-12-20
Medusa 4 2018

2018-12-18
Med andra ord 97 2018

2018-12-14
Signum 8

2018-12-07
UtställningsEstetiskt Forum 5 2018

2018-12-03
OEI 82-83 2018

2018-12-02
Pralin Magasin 2 2018
Nutida Musik 272 2018

2018-12-01
Nio-Fem 2 2018

2018-11-30
Lira Musikmagasin 4 2018

2018-11-29
Amnesty Press 4 2018

2018-11-26
Tiden Magasin 3 2018
Fronesis 60-61 2018

2018-11-25
Punctum saliens

2018-11-23
Accent 7 2018

2018-11-22
Opera 5 2018
Parnass 4 2018

2018-11-18
Ottar 3 2018

2018-11-08
Accent 6 2018

2018-11-07
ESSÄ 2 2018

2018-11-04
Tidskrift för genusvetenskap 39 2-3 2018

2018-10-29
Konstperspektiv 4 2018

2018-10-26
Signum 7
Teatertidningen 4/2018
Tiden Magasin 2 2018

2018-10-20
SocialPolitik 2 2018
Nutida Musik 271 2018
Kritiker 48 2018

Äldre resuméer