Stockholms Internationella Poesifestival 2016

Den 20 novenber öppnar 10TAL för tjugonde gången Stockholms Internationella Poesifestival. I ett fullspäckat program bjuder 10TAL i tre hela dagar på poesi, musik, fest, svenska och inter­na­tio­nella poe­ter, AKT UNG! scenen för nya poe­ter, Sveriges Radios lyrik­pris, en häls­ning till Lennart Hellsing, fiender och mycket annat. Tyngdpunkten i år ligger på hur poeterna skriver om människans roll i naturen och universum. Ett annat tema är lyriken i musiken.

Läs om programet på 10tal.se


Program

Söndag 20/11

14.00
Aniara del 1: Poesi, eko­logi, fram­tid
Samtal mel­lan den polska poe­ten Julia Fiedorczuk, poe­ten och debat­tö­ren Jonas Gren, pro­fes­sorn i tek­nisk fysik Ulf Danielsson och poe­ten och dok­to­ran­den inom poesi med eko­lo­gisk inrikt­ning, Sofia Roberg.

15.00
Aniara del 2: Poesin och pla­ne­ten
Läsningar av en av Nordens stora poe­ter i sam­ti­den, Øyvind Rimbereid. Läsningar av Julia Fiedorczuk från Polen, Jonas Gren och Sofia Roberg med eko­kri­tiska läsningar.

16.30
Läsningar
George Mario Angel Quintero (Colombia) och Anna Axfors. 10TAL har den stora gläd­jen att väl­komna den fram­trä­dande poe­ten, dra­ma­ti­kern och musi­kern från Medellín i Colombia, George Mario Angel Quintero. Vi får också upp­leva en för­dju­pad läs­ning av en av Sveriges mest omta­lade unga poe­ter, Anna Axfors, som fram­för nya dik­ter och ett stycke ur sin upp­märk­sam­made debut, den lyriska roma­nen Kärleksbrevet.

17.30
Mare Kandre-priset
Ceremoni, sam­tal och läs­ningar. Årets Mare Kandre-pristagare är den elfte i ord­ningen. Priset delas ut till en för­fat­tare som skri­ver i Mare Kandres anda. Vinnaren utses av 10TALs redak­tion i sam­ar­bete med Mare Kandres familj.

19.00
AKT UNG! Scen för nya poe­ter
Femton talang­fulla poe­ter pre­sen­te­ras i två akter. Första akten avslu­tas med en exklu­siv läs­ning av den danska poe­ten Sofie Diemer som debu­te­rade med den upp­märk­sam­made dikt­sam­lingen Lol-Lita på danska Gyldendal tidi­gare i år.

22.00
Lyrik, musik och fest – Lilla sce­nen
På sce­nen ny artist: Charles Ludvig, musik och text som går rakt in i hjär­tat. Läsningar och mer musik.Måndag 21/11
18.00
Festivalen öpp­nar en timme i för­väg med restau­rang, barer, bokförsäljning

19.00
Föreställning – Akt 1
Festivalens inter­na­tio­nella och svenska poe­ter fram­trä­der med läs­ningar och tolk­ningar av skå­de­spe­lare. Bland dessa den kore­anska poe­ten Pak Jeong-de, bel­giska Maud Vanhauwaert, Øyvind Rimbereid från Norge, George Mario Angel Quintero (Colombia), Julia Fiedorczuk (Polen), lik­som de svenska fram­stå­ende poe­terna Gunnar D Hansson, Ghayath Almadhoun i tolk­ning av skå­de­spe­la­ren Amanda Ooms och Linda Boström Knausgård med flera.
Akt 2
En häls­ning till Lennart Hellsing. Den svenska artis­ten och kom­po­si­tö­ren Nicolai Dunger har spe­ci­ellt till fes­ti­va­len ton­satt för­fat­ta­ren Lennart Hellsings debut­dikt­sam­ling Akvarium från 1945. Dikterna fram­förs i ett urupp­fö­rande av artis­terna Ebbot Lundberg, Frida Hyvönen, Sibille Attar, Markus Krunegård, Sarah Riedel, Siri Grive, Sara Isaksson, Love Olzon och Isak Sundström. Orkester: Mats Schubert (Bo Kaspers Orkester) med flera.
Konferencier och konst­när­lig ledare: Madeleine Grive

22.00
Lyrik, musik och fest – Lilla sce­nen
På sce­nen bland andra: Gunnar D Hansson, Sofie Diemer (Danmark) och Pak Jeong-de (Korea).Tisdag 22/11
18.00
Festivalen öpp­nar i för­väg med restau­rang, barer, bokförsäljning

18.30
Sveriges Radios lyrik­pris – Ceremoni, läs­ningar och musik
I sänd­ning direkt från fes­ti­valsce­nen kl 19.03 i P1 och P2.Priset ges till en dikt­sam­ling – de nomi­ne­rade är ”Djupa kär­lek ingen” av Ann Jäderlund, ”Anteckningar om hö” av Birgitta Lillpers, ”Stoft” av Lars Norén, ”Handbok att bära till en dräkt” av Catharina Gripenberg och ”Kajak” av Pär Hansson. Under sänd­ning­ens timme får vi lyssna till fram­fö­ran­det av kom­po­si­tö­ren Thomas Jennefelts ton­sätt­ning av dik­ter ur ”Vita Kommun” av Jörgen Lind, fjol­å­rets vin­nare. Verket urupp­förs av en ensemble bestå­ende av Jakob Högström (bary­ton), Mats Bergström (gitarr), Cecilia Zilliacus (vio­lin) och Katia Raitinen (cello).

21.00
Poesiperformance: Fiender
Sex nyska­pande poe­ter från Storbritannien och Sverige har kol­la­bo­ra­tivt skri­vit dikt­verk som fram­förs par­vis i en sam­man­hål­len per­for­mance: Aase Berg och Steven J Fowler (UK), Jonas Gren och Harry Man (UK), Elis Burrau och Holly Corfield Carr (UK).

22–01
Efterfest på Lilla sce­nen
På sce­nen bland andra: poe­ten Jörgen Lind och flera av fes­ti­va­lens med­ver­kande artis­ter och poe­ter. DJPriser
Scenpass 3 dagar (under sön­dag i bil­jett­sy­ste­met):
249 kr för dig som är under 28 år eller pen­sio­när
399 kr för dig som är 28 år eller äldre

Dagsbiljetter:
115 kr respek­tive 170 kr

Biljetter bokas här på biljettforum.se.
Dags– eller fes­ti­val­bil­jett gäl­ler med plats­bok­ning.
Tredagarsbiljetter ”Scenpass” finns under sön­dag i biljettsystemet.

Publicerad: 2016-11-16

Köp 20TAL
Läs mer om 20TAL i katalogen
Fler artiklar knutna till 20TAL
Fler tidskrifter i kategori LITTERATUR
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-25
Konstperspektiv 4

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021
Bild & Bubbla 227 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021
Karavan 2 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-24
Utställningskritik 4 2021

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-21
Cirkeln 2 2021

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

Äldre resuméer