Artiklar från Divan

Tema: Apokalyps #3-4 2020
2021-01-14 Ordet ἀποκάλυψις (apokalypsis) tränger sig på i en tid av accelererande global uppvärmning, artutrotning och havsförsurning, växande migrationer, totalitära tendenser innanför demokratins ramar och så till råga på allt en oförtröttlig pandemi. Våra samhällen och hela vår värld befinner sig i en akut situation; man kan rentav ana ett slut. Ändå är en sådan insikt inte ny. Föreställningar om undergång och slut återkommer genom historien, och i de flesta kulturer. Kanske säger de något om människans vara i världen oavsett tid och rum? Det är en tradition som tycks aktualiseras i... (från de inledande orden Divan #3-4 2020)»

Tema: Sorg #1-2 2020
2020-10-12 När detta nummer av Divan kommer ut är situationen i Sverige och världen helt annorlunda än när det planerades. Vi upplever en total förändring av både våra individuella liv och en synnerligen allvarlig sådan på samhällelig och global nivå. Det handlar förstås om pandemin av covid-19, en löpeld som spritts över världen. I spåren av virusepidemin kommer inte bara sorg att följa utan desperation och förtvivlan över förlorade liv och utkomstmöjligheter. Till den apokalyptiska undergångsstämning som infunnit sig i våra liv får vi återkomma i framtida nummer. Sorg är en oundgänglig del av livet, den strukturerar inte bara det levda livet utan är påtagligt närvarande i varje psykoanalytiskt projekt, ja, den är grundstenen i kuren. Att förhålla sig till det som är förstört eller förlorat, ett minnesarbete och ett bevarande, utmärker sorgearbetet. Vi är alla sammansatta av döda eller övergivna objekt som vi identifierat oss med och som därigenom format och formar vårt varande i världen. En helt central artikel i psykoanalytiska sammanhang är Freuds Sorg och melankoli från 1917 . Han ägnar i denna klassiska text större utrymme åt den melankoliska processen, medan sorgen lämnas mer åt sitt öde... (från de inledande orden Divan #1-2 2020)»

Det Oavslutande #3-4 2019
2020-01-09 Vi har inför vårt trettioårsjubileum för tidskriften Divan stannat för att göra ett nummer med temat ”Det oavslutade” och vill därmed betona den kontinuerliga processen, det pågående i all mänsklig verksamhet. Så även den smått esoteriska sysslan att fortlöpande skapa en tidskrift för psykoanalys och kultur i en tid som vill lägga psykoanalysen på hyllan och också är njugg mot kulturen. Samtidigt förnimmer och erfar vi hur vi genom att förena psykoanalys och kulturella uttryck kommer i beröring med samtidens rörelser av vånda och ansträngning att finna en meningsfull riktning i en omvärld som tycks oss alltmer kaotisk. Arbetet med Divan kan understundom hjälpa oss i vilsenheten att fånga en förhoppningsfull stämning, i hög grad så i vår redaktionella krets, och förmedla den via våra texter och bilder till er, våra läsare... (ur inledningen Divan #3-4 2019)»

Bot #1-2 2019
2019-09-12 Hur kan psykoanalysens kur medföra bot för analysanden som söker hjälp för sitt lidande? Och vad innebär bot när man ser psykoanalysen i vårdsammanhang? Tillfrågad om vad psykoanalysens kur kan göra för patienten lär Freud ha svarat ”psykoanalysen kanske kan ersätta ett neurotiskt lidande med vanligt mänskligt elände.” Det var Josef Breuers patient Anna O som 1895 berömt kallade psykoanalysen en ”talkur”. Och detta måste sägas vara psykoanalysens kliniska grundfråga... (ur de inledande orden Divan #1-2 2019)»

Dygd #3-4 2018
2019-01-20 Begreppen dygd och kardinaldygder har föresvävat Divans redaktion som ett aktuellt tema i vår tid. En tid präglad av att nya moraliska frågor aktualiseras från olika håll, inte minst genom den medieteknologiska utvecklingen. Å ena sidan en tid av post-sanning och å den andra av #metoo. Dessa fenomen i tiden inbjuder till reflektion över ett så centralt tema som dygd, eller virtus med en mer antik benämning. Virtus var en romersk gudinna. I medeltida teologi fick virtus status som begrepp, vilket senare överfördes till moralfilosofin... (ur inledningen Divan #3-4 2018) »

Realitetsförlust #1-2 2018
2018-06-30 En diskussion om förlust av kontakt med verkligheten reser med nödvändighet frågan om vilken verklighet vi talar om. En människas förmåga av orientering till den realitet som omger henne omfattar ju också beskaffenheten av alla de olika sinnesorgan som är aktiva i att uppfatta verkligheten. Främst sinnesorganen som tar emot och filtrerar alla inkommande stimuli, men också den inre karta som erfarenheten bygger upp inom oss och där vi härbärgerar ett slags med tiden uppbyggt referenssystem som värderar, bedömer och tolkar alla inströmmande stimuli från den realitet som vi uppfattar. Den som är blind eller döv och därmed delvis hänvisad till andra sinnen bygger upp delvis annorlunda verkligheter. Men viktigast för en klar uppfattning av vår gemensamma realitet är det känslomässiga ackompanjemanget till upplevelsen av själv och andra. Fundamentalt är här trygghet/…/ (ur inledningen Divan #1-2 2018)»

Samtal #3-4 2017
Omslag 2018-02-14 Samtal är ett vardagligt ord som kopplar ihop ”tal” med ”tillsammans”. Man ser framför sig en dialog mellan två - något som kanske är ursprunget för all mänsklig utveckling, från samspelet mellan mor och barn till mötena i de offentliga rum och verksam heter som kallas parlament: institutioner förtalande, diskussion, åsiktsbrytning, sinnebilden för demokratin. Att förverkliga det sanna samtalet i alla dess former är i vår tid av masskommunikation lika viktigt som vanskligt. Det offentliga samtalet befinner sig i kris och den politiska dialogen är ifrågasatt»

Fundament och fundamentalism
Omslag 2017-07-13 När vi i Divanredaktionen samlade material till detta nummers tema, "Fundament och fundamentalism", drabbades vi av nyheten att ett terrordåd genomförts i centrala Stockholm, där en tung lastbil mejade ner fredagsflanörer på Drottninggatan. Varningsrop och ögonblickets rådighet medförde att dödsoffren slutligen begränsades till fem människor, medan liknande dåd på andra platser i Europa skördat långt fler liv. Skakade fann vi att många av de frågor som väckts av vårt tema oväntat tragiskt fått ytterligare skärpning. Flera texter anknyter till frågor om religiös fundamentalism, ungdomars utsatthet för radikalisering och de psykologiska mekanismer som verkar hos en fanatiker som sätter sig bakom ratten för att döda oskyldiga stadsvandrare och skolbarn... (ur inledningen Divan #1-2 2017)»

Sammanbrott
omslagsbild 2016-12-17 Temat för detta nummer av Divan är ”sammanbrott". - När är tiden inne för sammanbrottet? frågar oss Beate Grimsrud i en gripande skildring av sammanbrottet i samband med en ödesdiger cancerdiagnos. Hur hanterar man allt som plötsligt förändras? »

Det naiva
Divan tidskrift 2016-07-25 Planeringen av detta nummer sprang ur en diskussion under hösten 2015 om krisen i flyktingfrågan och politikernas svårighet att reagera adekvat på problemens räckvidd och allvar. Vi vände och vred på innebörden i begreppet ”det naiva”, som visade sig ha åtskilliga ingångar: kanske en uppgift för Divan kunde vara att belysa diverse olika aspekter av temat ”det naiva”?»

Döden
2015-12-25 Det var för nu ett år sedan som kulturtidskrifternas statliga stöd ifrågasattes. Redaktionen var skakad. Vi insåg att ett indraget stöd skulle betyda döden för Divan. Tillsammans med andra tidskriftsredaktioner demonstrerade vi utanför Riksdagshuset och förslaget drogs så småningom tillbaka /.../ Inseende att vår tidskrifts existens varit hotad valde vi dristigt ”Döden” som tema för innevarande höst. Vår nära-döden-upplevelse skingrades ett par veckor senare när det vid Bok- och Biblioteksmässan 25 september kungjordes att DIVAN HAR UTSETTS TILL ÅRETS KULTURTIDSKRIFT 2015! Fyllda av återuppståndelsens hänförelse tog vi med liv och lust itu med vårt nummer om DÖDEN som härmed föreligger (ur inledningen Divan 3-4 2015). »


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Divan

Annons:

Senaste nummer:

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-25
Konstperspektiv 4

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021
Bild & Bubbla 227 2021

2021-09-30
SocialPolitik höst 2021

2021-09-29
Balder 3 2021

2021-09-28
Nordens Tidning 3 2021

2021-09-27
Amnesty Press 3 2021

2021-09-20
Tidig Musik 3 2021
Opera 4 2021

2021-09-19
Medusa 3 2021
Karavan 2 2021

2021-09-15
Byggnadskultur 3 2021

2021-09-14
Folket i Bild Kulturfront 6-7 2021

2021-09-11
Folket i Bild Kulturfront 5 2021

2021-09-10
Signum 6
KLASS 3 2021

2021-09-03
Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 23 2019

2021-08-24
Utställningskritik 4 2021

2021-08-23
Konstperspektiv 3

2021-08-22
Fronesis 70-71

2021-08-21
Cirkeln 2 2021

2021-08-14
Haimdagar 1-6 2021
Fjärde Världen 3 2021

2021-08-04
Lyrikvännen 2 2021

2021-08-02
Kontrast Magasin 2 2021

2021-07-28
Hjärnstorm 142-143 2021
SocialPolitik v 30 2021

2021-07-27
Trakten 3 2021

2021-07-25
Teatertidningen 2-3 2021
Trakten 2 2020
Parnass 2 2021

2021-07-24
Världshorisont 2 2021

2021-07-23
Utställningskritik 3 2021
Trakten 1 2020

Äldre resuméer