Artiklar från Nordens Tidning

Sinikka lämnar över #2 2018
Omslag 2018-06-25 SJU GEMENSAMMA NÄMNARE FÖRENINGEN NORDENS medlemsorganisationer och verksamheter har sju saker gemensamt. 1) MEDLEMSKAP: I föreningen Norden blir du medlem om och när du själv vill. Du är medlem så länge du vill. Medlemskapet står öppen för alla som godkänner föreningens ändamål (se P. 7 nedan). 2) DEMOKRATI: Föreningen Nordens styrs av aktiva medlemmar. De förtroendevalda är ansvariga inför medlemmarna. Alla medlemmar har lika rösträtt - En medlem, en röst. 3) DELTAGANDE: Medlemmarna bidrar genom medlemsavgift och frivilliga arbetsinsatser till verksamhet och dess utveckling. Man kan välja att vara stödjande medlem och därmed inte bidra med ideellt arbete. 4) SJÄLVSTÄNDIGHET: Föreningen Norden är en sammanslutning av fristående och självständiga organisationer, vilket också gäller de av föreningen Norden bildade lokalavdelningar och distrikt. Personliga medlemmar är anslutna till lokalavdelningar. 5) FOLKBILDNING OCH UTBILDNING: Alla organisationer erbjuder folkbildning, utbildning och praktisk verksamhet till sina medlemmar och förtroendevalda. Alla som kan och vill kan bidra till verksamhetens genomförande och utveckling. De informerar om Norden, det nordiska samarbetet och om de nordiska folkrörelserna. 6) SAMARBETE: Samarbete mellan organisationer också över gränserna med andra intresserade organisationer är vanligt. Det för att skapa medlemsnytta, trivsel och ökad nordisk integration/förbundsstat. 7) SAMHÄLLSSYN: Föreningarna Norden strävar alltså efter en verksamhet som på olika sätt ökar samarbetet inåt och utåt Norden och som främjar och bidrar en ännu bättre nordisk samhällsmodell. Modellen baseras på och ska underlätta förverkligandet av samhällsmodellens värden i form av tillit och öppenhet, frihet under ansvar och tolerans, inkludering och jämställdhet/jämlikhet, demokrati och dialog. Fred och hållbar utveckling är förutsättningar för det. Allt enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna. Välkommen till Nordens tidning nr 2. Norden går från ord till handling, löser problem och tillvaratar möjligheter!»

Nordiskt samarbete #1 2018
Omslag 2018-04-26 Nordens tidning speglar framför allt aktuella frågor och samarbeten i Norden, har särskilda sidor för ett utbildningsnätverk och föreningssidor. När det gäller frågor och samarbeten i Norden. Just nu växer intresset för Norden igen. Både kritiker och sympatisörer höjer sin röst. Kritikerna vill inte se Norden som något man jämför sig med runt om i Världen. Sympatisörerna vill just det, samtidigt som de vill bevara, anpassa, vid behov vidareutveckla, förbättra och förnya den nordiska samhällsmodellen. Ett stort antal artiklar har senaste tiden vädrat från om ett nordiskt statsförbund alternativt en förbundsstat. Även ledarskribenter och ett antal riksdagspolitiker i de nordiska länderna har engagerat sig. Och frågan om ett starkare nordiskt medborgarskap har fått stöd i nordiska rådet och mellan regeringarna som exempelvis e-legitimation. När det gäller utbildningsnätverket så kommer det ta ytterligare steg under 2018. Dels genom en ny idé om samverkan Sverige och Finland, berörda fonder, de nordiska pärlorna och Nordplus. Det ligger på ritningsbordet. Dels genom att Pohjola Norden bygger en Nordisk App för mobiler där individer, grupper och nätverk kan mötas på digitalt vis. Det är väldigt roligt för Pohjola Norden och bra för hela Nordenrörelsen. »

Färöarna #4 2017
Omslag 2018-01-20 Föreningen Nordens uppgift är att attrahera, engagera och organisera fler att samarbeta inom Norden och gentemot omvärlden och tänka på hur det nordiska samarbetet kan bli ännu bättre och vidareutvecklas ytterligare. För att föreningen ska klara sitt uppdrag behöver föreningen stimulera fler att bli delaktiga eller medlemmar. För det krävs en ständig information, opinionsbildning och rekrytering av deltagare, medlemmar och ledare. De finns tre grundläggande mål att ta hänsyn till... (ur de inledande orden #4 2017)»

Två spår av nordism #3 2017
Omslag 2017-12-01 Norden är en samlingsbeteckning som har använts sedan 1700-talet. Som ett politiskt-kulturellt och ideologiskt begrepp återfinns det från 1800-talet (källa: Monika Janfelt 2004). Det senare byggde på Norden...»

Ingvar Carlsson lever som han lär #2 2017
omslaäg 2017-06-23 Föreningen Norden är idag en växande förening öppen för alla som delar dess ändamål. Ändamålet är att öka samarbetet inåt och utåt Norden på grundval av ett antal principer och värden tillhörande den nordiska samhällsmodellen. Dessa gemensamma principer och värden i Norden är tillit, öppenhet, tolerans, inkludering, frihet under ansvar, jämställdhet/jämlikhet, fred och demokrati. Föreningen Norden erbjuder bland annat a) medlemsverksamhet, b) mötesplatser, c) lärande, samarbeten och utbyten över gränserna för dig/er som bredvid ditt/ert övriga engagemang och intresse vill: 1. stödja eller verka ökat samarbete inåt och utåt Norden, 2. stärka och utveckla den nordiska samhällsmodellen och dess värden, 3. öka integrationen eller vill utveckla en nordisk förbundsstat, i en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Denna öppna ideella förening har också en tidning, Nordens tidning, som ska spegla denna bredd i nordiska frågor. Välkommen att bidra med texter och bilder du/ ni också. Och välkommen till detta nummer av Nordens tidning.»

Tusen sjöars land fyller 100 år #1 2017
omslag 2017-06-21 Norden har ett antal starka värden knutna till sina samhällslösningar, som tillit, frihet under ansvar, öppenhet, inkludering, tolerans, jämlikhet, jämställdhet, demokrati, god folkhälsa och fred. I idéhistorien bakom dessa värden ligger resonemang om: Mänsklighetsvärdet! Med humanitet, mildhet, värdighet, tolerans och hänsynsfullhet. Personlighetsvärdet! Med varje människas rätt att fritt pröva, döma och handla i de frågor där dennes egna samveten är engagerat. Liksom ansvar att utveckla sig själv till en starkare karaktär med frihet under ansvar. Människovärdet! Alla människor är ett ändamål i sig själva i kraft av att vara född människa och har ett jämlikt värde med alla andra. Gemenskapsvärdet! Fria gemenskaper mellan fria människor, föreningar. Skönhetsvärdet! Människor har skönhetssinne som ger mycket glädje i livet. Sanningsvärdet! Människor har sanningsintresse. Det rätta! De flesta vill att rätt ska råda och skipas. De allra flesta vill också att en uppgift ska skötas, handläggas, förvaltas, beslutas på ett rätt och riktigt sätt. Det goda! De allra flesta vill uppleva godhet från andra och visa godhet mot andra. Det heliga! Att känna eller uppleva att något är heligt, som livet, värt att värna, vårda, visa särskild omsorg. De som väljer att samverka inom Norden, delta i folkbildning och mellanfolkligt samarbete kommer finna att det underlättar för dem att bland annat: • nå mål med andra • lösa problem, utmaningar och uppgifter • prestera på bästa sätt • skapa och behålla goda relationer Finland 100 år Vi gratulerar Finland 100 år. Vi hoppas att det bilaterala samarbetet Finland-Sverige blir ännu bättre, mer omfattande med ännu starkare vänskap, givande utbyten och effektiva samarbeten. God läsning och väl mötta i verksamheten. Bo Andersson, chefredaktör»

Sätt Norden i rörelse #4 2016
2017-02-04 DETTA MED att tillhöra eller bli tillskriven att tillhöra en ”nation” sätter igång mycket starka känslomässiga rörelser hos människor. ”Förnuftet” vet att dessa nationer är barn av historien, att de är lösa, öppna, opersonliga, föreställda och tänkta ”grupper”. Men starka tänkta saker är de ändå. EN DEL TYCKER inte att det räcker med att nationer endast finns i människors öppna känslo-, tanke- och handlingsliv, i berättelser, kulturarv, utbildningar, seder och bruk, sedelagar och rätten, i tradition och organisk förnyelse. De vill organisera samhället utifrån dessa nationer, göra politisk ideologi av dem, bilda partier och ibland ställa dem ibland mot varandra, till och med på slagfält om det krävs. Starka känslor, uppspelta av i väl organiserade trupper, har tagit livet av miljontals. Det känner vi till, både historiskt och i vår samtid. Enas om varför - vägen till ökad produktivitet/.../ (Chefredaktör Bo Andersson).»

Wallström tror på den nordiska modellen
Omslag 2016-11-06 Att försöka sammanfatta snart 100 år av NORDISK DEMOKRATI är ett intressant företag. Här ett försök baserat på ett urval nordiska publikationer sedan 1919. ”Nordisk demokrati: De styrda, folket, styr; är valbara, väljer de styrande, reglerar de styrandes maktutövning och sina fri- och rättigheter, kontrollerar de styrandes maktutövning/.../ Exempel: • Passfrihet; slippa uppehålls- och arbetstillstånd. • Utbildnings- och arbetsmarknadsområde. • Vissa specialkonventioner ger några yrkesgrupper legitimation och rätt att inneha offentliga tjänster i de andra nordiska länderna. • Inom den sociala sektorn finns ett flertal bestämmelser som ger medborgare i annat nordiskt land rätt under vissa betingelser till samma förmåner som landets egna medborgare. • På de nordiska medborgarnas rättsliga ställning inverkar även de olika avtal inom privat-, straff- och processrättens område som stadgar om handräckning, verkställighet av utslag o s v. • Relationen EU, Europarådet och t ex nordiskt medborgarskap. I detta nummer ser ni olika artiklar med anknytning till denna breda ansats. /.../(Chefredaktör Bo Andersson)»

Folkrörelser, intresseorganisationer - riksorganisationer
Omslag 2016-08-04 1997 gav föreningen Norden ut en liten skrift vid namn ”Möjligheter”. Inledningen skrevs av Torbjörn Fälldin. Skriften ”Den handlar om att bygga nordiska nätverk för samarbete - kring arbete, utbildning, kultur, fritid och så gott som alla andra områden våra liv och vårtillvaro omfattas.” Han fortsatte med: ”Vi, som värnar den idén utgör en folkrörelse. Men en folkrörelse får aldrig stanna upp och slå sig till ro. Omvärlden förändras och därmed skapas nya möjligheter att nå uppsatta mål. Nya idéer uppstår och utvecklas. Ibland kan målen kännas långt borta, men ingenting är omöjligt.” Det är i den andan föreningen Norden förnyelsearbete sker sedan 2012. Och förnyelsearbetet fortsätter fram till föreningens 100-årsjubileum 2019. Det är med nya lösningar vi tar oss an dagens utmaningar. Plattformen är att bygga vidare på KÄNSLAN av samhörighet. Det är en stor tillgång i vår globala värld. Tillsammans kan vi också skapa ännu bättre gemensam NYTTA, genom att tillvarata varandras resurser och kunskaper. Tillsammans kan vi också PÅVERKA utvecklingen. En bättre samordning av internationella relationer skulle ge omfattande effekter. Vi har bra forskning, KUNSKAP och innovations- och utvecklingsarbete i Norden. Det vore smart att skapa en FORKSNINGS- OCH KUNSKAPSUNION mellan länderna. Nätverk, inom affärer, kultur, fritid, socialt arbete, kunskapsproduktion, projekt, politik, föreningsliv och så vidare byggs VÄNSKAP. Det understödjer goda värden som öppenhet, vänskap, förståelse, fred och demokrati. Slutligen, genom att bygga på den SAMARBETSKULTUR som utvecklats i Norden kan vi stå starka och utvecklas ytterligare. Samarbete både inåt och utåt Norden. Detta nummer har olika innehåll, som det bör vara, men huvudsyftet detta nummer är att särskilt lyfta fram olika folkrörelser, intresseorganisationer - riksorganisationer. Vi vill att ni ska få del av några folkrörelser och deras arbete i vår tid. Vissa är knutna till barn och ungdomar, skola och fritid. Nästa nummer, Nr 3, kommer handla om näringsliv, innovation och företagsamhet. Manusstopp är tredje veckan i augusti. Jag tackar alla för era bidrag. Det är verkligen roligt att ni vill dela med er av vad som sker runt om i landet. Trevlig läsning. Bo Andersson, chefredaktör»

Tema Fred och säkerhet i Norden
Omslag 2016-04-04 Detta nummer omfattar fyra olika delar och några spridda texter därutöver. Förutom föreningsdelen har vi ett stort block om fredsfrågan. Detta fredsblock är en redovisning från seminarier runt om i Norden som varit en del av ett gemensamt nordiskt projekt under ledning av Ålands fredsinstitut. Vi har en insändardel från medlemmarna gällande frågan om IDkontrollen m m i Öresund. Det finns en stor oro att detta kommer skada en mängd gemensamma nordiska värden, men inte bara det, utan att det också skadar Nordens rykte i världen, som starka försvarare av gemensamma mänskliga värden och folkrätt i och genom FN och EU och Europarådet. Redaktionen har frågat några politiska partier om deras synpunkter. Dem återkommer vi med i nästa nummer, eller om det passar tidsmässigt bättre, publiceras de i nyhetsbrev och på hemsida. Och så har vi olika artiklar, bland annan skriver utredaren Olle Wästberg om demokratiutredningen som precis var klar, vi har några intervjuer, en krönika och presentation av årets årsbok, skriven av Bengt Lindroth. Det är nämligen så att man ska se Nordens kommunikationskanaler som en helhet. Tidningen, hemsida, nyhetsbrev och sociala mediahänger ihop. Nordens tidning är för alla som vill prenumerera på den. För dig som är föreningsmedlem kommer mer information finnas tillgängligt i nyhetsbrev och i Facebook-grupp. Jag hoppas du kommer trivas med detta nummer, att det ger en läsupplevelse, nya infallsvinklar och kunskaper. Skriv gärna en rad du också om du vill förmedla eller berätta om något du tror andra har glädje av att dela med dig. Chefredaktör Bo Andersson»

Norden behöver ett starkt Europa
omslag 2014-05-14 Temat när Sverige tar över presidentskapet i Nordiska rådet är: Norden behöver ett starkt Europa. »


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Nordens Tidning

Annons:

Senaste nummer:

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

2019-01-20
Divan 3-4 2018

2019-01-16
Nutida Musik 273 2018

2019-01-15
Lira Musikmagasin 5 2018

2019-01-14
Balder 4 2018
Accent 8 2018
Populär Astronomi 4 2018

2019-01-11
Aiolos 60-61 2018

2019-01-09
UtställningsEstetiskt Forum 6 2018

2018-12-30
Kritiker 49-50 2018

2018-12-28
Fjärde Världen 3-4 2018

2018-12-25
Kuba 4 2018

2018-12-23
Tidig Musik 4 2018

2018-12-20
Medusa 4 2018

2018-12-18
Med andra ord 97 2018

2018-12-14
Signum 8

2018-12-07
UtställningsEstetiskt Forum 5 2018

2018-12-03
OEI 82-83 2018

2018-12-02
Pralin Magasin 2 2018
Nutida Musik 272 2018

2018-12-01
Nio-Fem 2 2018

2018-11-30
Lira Musikmagasin 4 2018

2018-11-29
Amnesty Press 4 2018

2018-11-26
Tiden Magasin 3 2018
Fronesis 60-61 2018

2018-11-25
Punctum saliens

2018-11-23
Accent 7 2018

2018-11-22
Opera 5 2018
Parnass 4 2018

2018-11-18
Ottar 3 2018

2018-11-08
Accent 6 2018

2018-11-07
ESSÄ 2 2018

2018-11-04
Tidskrift för genusvetenskap 39 2-3 2018

2018-10-29
Konstperspektiv 4 2018

2018-10-26
Signum 7
Teatertidningen 4/2018
Tiden Magasin 2 2018

2018-10-20
SocialPolitik 2 2018
Nutida Musik 271 2018

Äldre resuméer