Artiklar från Nordens Tidning

Färöarna #4 2017
Omslag 2018-01-20 Föreningen Nordens uppgift är att attrahera, engagera och organisera fler att samarbeta inom Norden och gentemot omvärlden och tänka på hur det nordiska samarbetet kan bli ännu bättre och vidareutvecklas ytterligare. För att föreningen ska klara sitt uppdrag behöver föreningen stimulera fler att bli delaktiga eller medlemmar. För det krävs en ständig information, opinionsbildning och rekrytering av deltagare, medlemmar och ledare. De finns tre grundläggande mål att ta hänsyn till... (ur de inledande orden #4 2017)»

Två spår av nordism #3 2017
Omslag 2017-12-01 Norden är en samlingsbeteckning som har använts sedan 1700-talet. Som ett politiskt-kulturellt och ideologiskt begrepp återfinns det från 1800-talet (källa: Monika Janfelt 2004). Det senare byggde på Norden...»

Ingvar Carlsson lever som han lär #2 2017
omslaäg 2017-06-23 Föreningen Norden är idag en växande förening öppen för alla som delar dess ändamål. Ändamålet är att öka samarbetet inåt och utåt Norden på grundval av ett antal principer och värden tillhörande den nordiska samhällsmodellen. Dessa gemensamma principer och värden i Norden är tillit, öppenhet, tolerans, inkludering, frihet under ansvar, jämställdhet/jämlikhet, fred och demokrati. Föreningen Norden erbjuder bland annat a) medlemsverksamhet, b) mötesplatser, c) lärande, samarbeten och utbyten över gränserna för dig/er som bredvid ditt/ert övriga engagemang och intresse vill: 1. stödja eller verka ökat samarbete inåt och utåt Norden, 2. stärka och utveckla den nordiska samhällsmodellen och dess värden, 3. öka integrationen eller vill utveckla en nordisk förbundsstat, i en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Denna öppna ideella förening har också en tidning, Nordens tidning, som ska spegla denna bredd i nordiska frågor. Välkommen att bidra med texter och bilder du/ ni också. Och välkommen till detta nummer av Nordens tidning.»

Tusen sjöars land fyller 100 år #1 2017
omslag 2017-06-21 Norden har ett antal starka värden knutna till sina samhällslösningar, som tillit, frihet under ansvar, öppenhet, inkludering, tolerans, jämlikhet, jämställdhet, demokrati, god folkhälsa och fred. I idéhistorien bakom dessa värden ligger resonemang om: Mänsklighetsvärdet! Med humanitet, mildhet, värdighet, tolerans och hänsynsfullhet. Personlighetsvärdet! Med varje människas rätt att fritt pröva, döma och handla i de frågor där dennes egna samveten är engagerat. Liksom ansvar att utveckla sig själv till en starkare karaktär med frihet under ansvar. Människovärdet! Alla människor är ett ändamål i sig själva i kraft av att vara född människa och har ett jämlikt värde med alla andra. Gemenskapsvärdet! Fria gemenskaper mellan fria människor, föreningar. Skönhetsvärdet! Människor har skönhetssinne som ger mycket glädje i livet. Sanningsvärdet! Människor har sanningsintresse. Det rätta! De flesta vill att rätt ska råda och skipas. De allra flesta vill också att en uppgift ska skötas, handläggas, förvaltas, beslutas på ett rätt och riktigt sätt. Det goda! De allra flesta vill uppleva godhet från andra och visa godhet mot andra. Det heliga! Att känna eller uppleva att något är heligt, som livet, värt att värna, vårda, visa särskild omsorg. De som väljer att samverka inom Norden, delta i folkbildning och mellanfolkligt samarbete kommer finna att det underlättar för dem att bland annat: • nå mål med andra • lösa problem, utmaningar och uppgifter • prestera på bästa sätt • skapa och behålla goda relationer Finland 100 år Vi gratulerar Finland 100 år. Vi hoppas att det bilaterala samarbetet Finland-Sverige blir ännu bättre, mer omfattande med ännu starkare vänskap, givande utbyten och effektiva samarbeten. God läsning och väl mötta i verksamheten. Bo Andersson, chefredaktör»

Sätt Norden i rörelse #4 2016
2017-02-04 DETTA MED att tillhöra eller bli tillskriven att tillhöra en ”nation” sätter igång mycket starka känslomässiga rörelser hos människor. ”Förnuftet” vet att dessa nationer är barn av historien, att de är lösa, öppna, opersonliga, föreställda och tänkta ”grupper”. Men starka tänkta saker är de ändå. EN DEL TYCKER inte att det räcker med att nationer endast finns i människors öppna känslo-, tanke- och handlingsliv, i berättelser, kulturarv, utbildningar, seder och bruk, sedelagar och rätten, i tradition och organisk förnyelse. De vill organisera samhället utifrån dessa nationer, göra politisk ideologi av dem, bilda partier och ibland ställa dem ibland mot varandra, till och med på slagfält om det krävs. Starka känslor, uppspelta av i väl organiserade trupper, har tagit livet av miljontals. Det känner vi till, både historiskt och i vår samtid. Enas om varför - vägen till ökad produktivitet/.../ (Chefredaktör Bo Andersson).»

Wallström tror på den nordiska modellen
Omslag 2016-11-06 Att försöka sammanfatta snart 100 år av NORDISK DEMOKRATI är ett intressant företag. Här ett försök baserat på ett urval nordiska publikationer sedan 1919. ”Nordisk demokrati: De styrda, folket, styr; är valbara, väljer de styrande, reglerar de styrandes maktutövning och sina fri- och rättigheter, kontrollerar de styrandes maktutövning/.../ Exempel: • Passfrihet; slippa uppehålls- och arbetstillstånd. • Utbildnings- och arbetsmarknadsområde. • Vissa specialkonventioner ger några yrkesgrupper legitimation och rätt att inneha offentliga tjänster i de andra nordiska länderna. • Inom den sociala sektorn finns ett flertal bestämmelser som ger medborgare i annat nordiskt land rätt under vissa betingelser till samma förmåner som landets egna medborgare. • På de nordiska medborgarnas rättsliga ställning inverkar även de olika avtal inom privat-, straff- och processrättens område som stadgar om handräckning, verkställighet av utslag o s v. • Relationen EU, Europarådet och t ex nordiskt medborgarskap. I detta nummer ser ni olika artiklar med anknytning till denna breda ansats. /.../(Chefredaktör Bo Andersson)»

Folkrörelser, intresseorganisationer - riksorganisationer
Omslag 2016-08-04 1997 gav föreningen Norden ut en liten skrift vid namn ”Möjligheter”. Inledningen skrevs av Torbjörn Fälldin. Skriften ”Den handlar om att bygga nordiska nätverk för samarbete - kring arbete, utbildning, kultur, fritid och så gott som alla andra områden våra liv och vårtillvaro omfattas.” Han fortsatte med: ”Vi, som värnar den idén utgör en folkrörelse. Men en folkrörelse får aldrig stanna upp och slå sig till ro. Omvärlden förändras och därmed skapas nya möjligheter att nå uppsatta mål. Nya idéer uppstår och utvecklas. Ibland kan målen kännas långt borta, men ingenting är omöjligt.” Det är i den andan föreningen Norden förnyelsearbete sker sedan 2012. Och förnyelsearbetet fortsätter fram till föreningens 100-årsjubileum 2019. Det är med nya lösningar vi tar oss an dagens utmaningar. Plattformen är att bygga vidare på KÄNSLAN av samhörighet. Det är en stor tillgång i vår globala värld. Tillsammans kan vi också skapa ännu bättre gemensam NYTTA, genom att tillvarata varandras resurser och kunskaper. Tillsammans kan vi också PÅVERKA utvecklingen. En bättre samordning av internationella relationer skulle ge omfattande effekter. Vi har bra forskning, KUNSKAP och innovations- och utvecklingsarbete i Norden. Det vore smart att skapa en FORKSNINGS- OCH KUNSKAPSUNION mellan länderna. Nätverk, inom affärer, kultur, fritid, socialt arbete, kunskapsproduktion, projekt, politik, föreningsliv och så vidare byggs VÄNSKAP. Det understödjer goda värden som öppenhet, vänskap, förståelse, fred och demokrati. Slutligen, genom att bygga på den SAMARBETSKULTUR som utvecklats i Norden kan vi stå starka och utvecklas ytterligare. Samarbete både inåt och utåt Norden. Detta nummer har olika innehåll, som det bör vara, men huvudsyftet detta nummer är att särskilt lyfta fram olika folkrörelser, intresseorganisationer - riksorganisationer. Vi vill att ni ska få del av några folkrörelser och deras arbete i vår tid. Vissa är knutna till barn och ungdomar, skola och fritid. Nästa nummer, Nr 3, kommer handla om näringsliv, innovation och företagsamhet. Manusstopp är tredje veckan i augusti. Jag tackar alla för era bidrag. Det är verkligen roligt att ni vill dela med er av vad som sker runt om i landet. Trevlig läsning. Bo Andersson, chefredaktör»

Tema Fred och säkerhet i Norden
Omslag 2016-04-04 Detta nummer omfattar fyra olika delar och några spridda texter därutöver. Förutom föreningsdelen har vi ett stort block om fredsfrågan. Detta fredsblock är en redovisning från seminarier runt om i Norden som varit en del av ett gemensamt nordiskt projekt under ledning av Ålands fredsinstitut. Vi har en insändardel från medlemmarna gällande frågan om IDkontrollen m m i Öresund. Det finns en stor oro att detta kommer skada en mängd gemensamma nordiska värden, men inte bara det, utan att det också skadar Nordens rykte i världen, som starka försvarare av gemensamma mänskliga värden och folkrätt i och genom FN och EU och Europarådet. Redaktionen har frågat några politiska partier om deras synpunkter. Dem återkommer vi med i nästa nummer, eller om det passar tidsmässigt bättre, publiceras de i nyhetsbrev och på hemsida. Och så har vi olika artiklar, bland annan skriver utredaren Olle Wästberg om demokratiutredningen som precis var klar, vi har några intervjuer, en krönika och presentation av årets årsbok, skriven av Bengt Lindroth. Det är nämligen så att man ska se Nordens kommunikationskanaler som en helhet. Tidningen, hemsida, nyhetsbrev och sociala mediahänger ihop. Nordens tidning är för alla som vill prenumerera på den. För dig som är föreningsmedlem kommer mer information finnas tillgängligt i nyhetsbrev och i Facebook-grupp. Jag hoppas du kommer trivas med detta nummer, att det ger en läsupplevelse, nya infallsvinklar och kunskaper. Skriv gärna en rad du också om du vill förmedla eller berätta om något du tror andra har glädje av att dela med dig. Chefredaktör Bo Andersson»

Norden behöver ett starkt Europa
omslag 2014-05-14 Temat när Sverige tar över presidentskapet i Nordiska rådet är: Norden behöver ett starkt Europa. »

En nordisk mässa
2012-11-18 "Konsten och litteraturen behövs mer än någonsin. Världens stater är mitt i en samhällsutveckling tillika samhällsförändring som de inte alltid ser. De står mitt i floden och försöker hantera sin situation. Konstens och litteraturens aktörer lyckas många gånger befria sig från flodens grepp, och de år ofta först med tankar om det pågående och blivande. Det sker genom berättelser, gestaltningar och uttryck i konstens och litteraturens alla former. Det sker ofta långt innan samhällsvetenskapens olika delar beskriva, förklara, förstå och förutsäga." (Ledare Nordens Tidning)»

Sognefjord
Omslag Nordens tidning 2011-05-15 Nordens tidning bevakar ekonomi, politik och samhälle i denna dynamiska region. Kulturen har sin givna plats som uttryck för samarbete över de geografiska gränserna och språkbarriärerna.»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Nordens Tidning

Annons:

Senaste nummer:

2018-02-21
Close-Up 194

2018-02-19
Glänta 4 2017
Opera
Lira Musikmagasin 1 2018

2018-02-13
Contra 1 2018
Fokus 6 2018

2018-02-11
Populär Poesi 35

2018-02-09
Kuba 1 2018

2018-02-07
Fokus 5 2018

2018-02-06
Konstperspektiv 1 2018
Galago 129 2017

2018-02-05
Ordfront Magasin 6 2018

2018-02-04
Ordfront Magasin 5 2015
Ordfront Magasin 5 2017

2018-02-02
Ordfront Magasin 4 2017

2018-02-01
Fokus 4 2018

2018-01-31
Signum 1

2018-01-29
Fjärde Världen 4 2017

2018-01-21
Fokus 3 2018

2018-01-20
Nordens Tidning 4 2017

2018-01-16
Tiden Magasin 4 2017

2018-01-14
Fokus 1-2 2018

2018-01-10
Populär Astronomi 4 2017

2018-01-06
Punctum saliens

2018-01-01
Arkitekturtidskriften KRITIK #35

2017-12-31
OEI 77-78

2017-12-30
KLASS 4 2017
Haimdagar 3-7 2017
Medusa 4 2017

2017-12-21
C´est Bon Anthology 36-37 2017

2017-12-20
Galago 128 2017

2017-12-19
Signum 8 2017
Bildkonstnären 4, 2017
Lira Musikmagasin 5 2017

2017-12-18
Release Music Magazine

2017-12-17
Soundofmusic
Lyrikvännen 4-5 2017

2017-12-15
Provins 4 2017

2017-12-14
Nio-Fem 2 2017

2017-12-12
Kuba 4 2017
Med andra ord 93 2017
Signum 7 2017
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 8 2017

2017-12-11
Contra
UtställningsEstetiskt Forum 5 2017

2017-12-05
Kritiker 44 2017

2017-12-01
Nordens Tidning 3 2017

2017-11-28
Punctum saliens
Accent 8 2017

2017-11-27
Parnass 4 2017

Äldre resuméer