Artiklar från Nordens Tidning

Biskops Arnö – en nordisk historia #2 2019
2019-05-16 FRÅGAN OM föreningen Norden, politik och partipolitik kommer ibland upp på möten. Inte bara i Sverige. Svaret är dels snabbt, dels kan det problematiseras. Det snabba svaret är att föreningen Norden är partipolitiskt obundet. Den problematiserande frågan är: Vad betyder det, då föreningarna Norden samt föreningen Norden i Sverige sedan länge har politiska program? FÖRENINGEN NORDENS ändamål och uppgifter delas in utifrån olika verksamhetsområden: kultur, pedagogiskt, fredspolitiskt, hälsa och välfärd, miljö, ekonomiskt, politiskt och organisationspolitiskt. Särprägeln är det nordiska ändamålet. Genom att föreningen Norden just har ”Norden” som sin utgångspunkt och ledstjärna så är det lättare att se vad som menas med Norden-politik. Det är en önskad samhällsutveckling, med ökad integration, färre gränshinder och än bättre samarbete... (ur de inledande orden Nordens Tidning #2 2019)»

100 år Föreningen Norden #1 2019
2019-05-14 SEDAN FÖRENINGENS START 1919 har många aktiviteter utförts och många reformförslag och idéer har accepterats och genomförts. Några exempel ur historien: • Nordiska föreningar har bildats • Nationell paraplyorganisation för riksorganisationer • Föreningarna Nordens Förbund • Nordens Institut • Biskops Arnö • Informationsverksamhet • Skolverksamhet • Biblioteksverksamhet • Folkbildning (ur de inledande orden #1 2019»

Sverige lämnar över till Island #4 2018
2019-01-30 FOLKBILDNINGEN GER kunskaper om samhället, skapar intresse för dess angelägenheter, fostrar aktiva och vakna medborgare samt vårdar, värnar och stärker demokratins samhälle FOLKBILDARE HAR alltsedan folkbildningens början sett att det demokratiska samhället, det demokratiska föreningslivet och den demokratiska staten bygger på den enskilda människan. Hennes kunskaper och kultur är förutsättningen för demokratin. DET ÄR OCKSÅ en erfarenhet att demokratiska samhällen och stater har högre mått av frihet, fred, rätt och humanitet... (ur de inledande orden Nordens Tidning #4 2018»

Pleijel talar sanning #3 2018
2018-10-16 ”KÄRNAN I DEN nordiska samhörigheten är de gemensamma värderingarna. Öppenhet, demokrati, frihet, ansvar och rättsstatsprinciperna är grundstenar i alla de nordiska länderna. KONTAKTERNA är livliga både på beslutsfattar- och gräsrotsnivå. DET FINNS MYCKET gemensamt inte minst i kulturarvet: Pippi Långstrump, Mumin och Karius och Baktus förenar barnen i alla de nordiska länderna, liksom en liknande dagiskultur (barnahage). Vi känner alla till Marimekko, Eva Dahlgren, Holmenkollen, Björk och Mads Mikkelsen. Vi känner till varandras idrottsmän och -kvinnor. VI ÄR VARANDRAS tuffaste konkurrenter i många idrottsgrenar, men håller på varandra ute i världen.”, sa Finlands ambassadör Maimo Henriksson i Oslo, 2012. SVENSKA NATIONALENCYKLOPEDIN skriver: ”Nordism, benämning på dels strävan att främja samarbete och samverkan mellan de nordiska länderna, dels känslan av samhörighet mellan Nordens länder och folk.” SVENSKA AKADEMINS Ordbok: ”Nordism; om strävanden att stärka det kulturella |. Politiska samarbetet mellan de nordiska folken |. Att förena dem till en (fastare |. lösare) politisk enhet.” FÖRENINGEN NORDEN arbetar med sikte på framtiden utifrån nordismen i ovanstående betydelse. NORDENS TIDNING speglar olika perspektiv, infallsvinklar, åsikter och händelser. Det är verkligen en mångfald vi möter i vårt Norden. Välkommen till Nordens tidning nr 3. Ha en god läsning.»

Sinikka lämnar över #2 2018
Omslag 2018-06-25 SJU GEMENSAMMA NÄMNARE FÖRENINGEN NORDENS medlemsorganisationer och verksamheter har sju saker gemensamt. 1) MEDLEMSKAP: I föreningen Norden blir du medlem om och när du själv vill. Du är medlem så länge du vill. Medlemskapet står öppen för alla som godkänner föreningens ändamål (se P. 7 nedan). 2) DEMOKRATI: Föreningen Nordens styrs av aktiva medlemmar. De förtroendevalda är ansvariga inför medlemmarna. Alla medlemmar har lika rösträtt - En medlem, en röst. 3) DELTAGANDE: Medlemmarna bidrar genom medlemsavgift och frivilliga arbetsinsatser till verksamhet och dess utveckling. Man kan välja att vara stödjande medlem och därmed inte bidra med ideellt arbete. 4) SJÄLVSTÄNDIGHET: Föreningen Norden är en sammanslutning av fristående och självständiga organisationer, vilket också gäller de av föreningen Norden bildade lokalavdelningar och distrikt. Personliga medlemmar är anslutna till lokalavdelningar. 5) FOLKBILDNING OCH UTBILDNING: Alla organisationer erbjuder folkbildning, utbildning och praktisk verksamhet till sina medlemmar och förtroendevalda. Alla som kan och vill kan bidra till verksamhetens genomförande och utveckling. De informerar om Norden, det nordiska samarbetet och om de nordiska folkrörelserna. 6) SAMARBETE: Samarbete mellan organisationer också över gränserna med andra intresserade organisationer är vanligt. Det för att skapa medlemsnytta, trivsel och ökad nordisk integration/förbundsstat. 7) SAMHÄLLSSYN: Föreningarna Norden strävar alltså efter en verksamhet som på olika sätt ökar samarbetet inåt och utåt Norden och som främjar och bidrar en ännu bättre nordisk samhällsmodell. Modellen baseras på och ska underlätta förverkligandet av samhällsmodellens värden i form av tillit och öppenhet, frihet under ansvar och tolerans, inkludering och jämställdhet/jämlikhet, demokrati och dialog. Fred och hållbar utveckling är förutsättningar för det. Allt enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna. Välkommen till Nordens tidning nr 2. Norden går från ord till handling, löser problem och tillvaratar möjligheter!»

Nordiskt samarbete #1 2018
Omslag 2018-04-26 Nordens tidning speglar framför allt aktuella frågor och samarbeten i Norden, har särskilda sidor för ett utbildningsnätverk och föreningssidor. När det gäller frågor och samarbeten i Norden. Just nu växer intresset för Norden igen. Både kritiker och sympatisörer höjer sin röst. Kritikerna vill inte se Norden som något man jämför sig med runt om i Världen. Sympatisörerna vill just det, samtidigt som de vill bevara, anpassa, vid behov vidareutveckla, förbättra och förnya den nordiska samhällsmodellen. Ett stort antal artiklar har senaste tiden vädrat från om ett nordiskt statsförbund alternativt en förbundsstat. Även ledarskribenter och ett antal riksdagspolitiker i de nordiska länderna har engagerat sig. Och frågan om ett starkare nordiskt medborgarskap har fått stöd i nordiska rådet och mellan regeringarna som exempelvis e-legitimation. När det gäller utbildningsnätverket så kommer det ta ytterligare steg under 2018. Dels genom en ny idé om samverkan Sverige och Finland, berörda fonder, de nordiska pärlorna och Nordplus. Det ligger på ritningsbordet. Dels genom att Pohjola Norden bygger en Nordisk App för mobiler där individer, grupper och nätverk kan mötas på digitalt vis. Det är väldigt roligt för Pohjola Norden och bra för hela Nordenrörelsen. »

Färöarna #4 2017
Omslag 2018-01-20 Föreningen Nordens uppgift är att attrahera, engagera och organisera fler att samarbeta inom Norden och gentemot omvärlden och tänka på hur det nordiska samarbetet kan bli ännu bättre och vidareutvecklas ytterligare. För att föreningen ska klara sitt uppdrag behöver föreningen stimulera fler att bli delaktiga eller medlemmar. För det krävs en ständig information, opinionsbildning och rekrytering av deltagare, medlemmar och ledare. De finns tre grundläggande mål att ta hänsyn till... (ur de inledande orden #4 2017)»

Två spår av nordism #3 2017
Omslag 2017-12-01 Norden är en samlingsbeteckning som har använts sedan 1700-talet. Som ett politiskt-kulturellt och ideologiskt begrepp återfinns det från 1800-talet (källa: Monika Janfelt 2004). Det senare byggde på Norden...»

Ingvar Carlsson lever som han lär #2 2017
omslaäg 2017-06-23 Föreningen Norden är idag en växande förening öppen för alla som delar dess ändamål. Ändamålet är att öka samarbetet inåt och utåt Norden på grundval av ett antal principer och värden tillhörande den nordiska samhällsmodellen. Dessa gemensamma principer och värden i Norden är tillit, öppenhet, tolerans, inkludering, frihet under ansvar, jämställdhet/jämlikhet, fred och demokrati. Föreningen Norden erbjuder bland annat a) medlemsverksamhet, b) mötesplatser, c) lärande, samarbeten och utbyten över gränserna för dig/er som bredvid ditt/ert övriga engagemang och intresse vill: 1. stödja eller verka ökat samarbete inåt och utåt Norden, 2. stärka och utveckla den nordiska samhällsmodellen och dess värden, 3. öka integrationen eller vill utveckla en nordisk förbundsstat, i en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Denna öppna ideella förening har också en tidning, Nordens tidning, som ska spegla denna bredd i nordiska frågor. Välkommen att bidra med texter och bilder du/ ni också. Och välkommen till detta nummer av Nordens tidning.»

Tusen sjöars land fyller 100 år #1 2017
omslag 2017-06-21 Norden har ett antal starka värden knutna till sina samhällslösningar, som tillit, frihet under ansvar, öppenhet, inkludering, tolerans, jämlikhet, jämställdhet, demokrati, god folkhälsa och fred. I idéhistorien bakom dessa värden ligger resonemang om: Mänsklighetsvärdet! Med humanitet, mildhet, värdighet, tolerans och hänsynsfullhet. Personlighetsvärdet! Med varje människas rätt att fritt pröva, döma och handla i de frågor där dennes egna samveten är engagerat. Liksom ansvar att utveckla sig själv till en starkare karaktär med frihet under ansvar. Människovärdet! Alla människor är ett ändamål i sig själva i kraft av att vara född människa och har ett jämlikt värde med alla andra. Gemenskapsvärdet! Fria gemenskaper mellan fria människor, föreningar. Skönhetsvärdet! Människor har skönhetssinne som ger mycket glädje i livet. Sanningsvärdet! Människor har sanningsintresse. Det rätta! De flesta vill att rätt ska råda och skipas. De allra flesta vill också att en uppgift ska skötas, handläggas, förvaltas, beslutas på ett rätt och riktigt sätt. Det goda! De allra flesta vill uppleva godhet från andra och visa godhet mot andra. Det heliga! Att känna eller uppleva att något är heligt, som livet, värt att värna, vårda, visa särskild omsorg. De som väljer att samverka inom Norden, delta i folkbildning och mellanfolkligt samarbete kommer finna att det underlättar för dem att bland annat: • nå mål med andra • lösa problem, utmaningar och uppgifter • prestera på bästa sätt • skapa och behålla goda relationer Finland 100 år Vi gratulerar Finland 100 år. Vi hoppas att det bilaterala samarbetet Finland-Sverige blir ännu bättre, mer omfattande med ännu starkare vänskap, givande utbyten och effektiva samarbeten. God läsning och väl mötta i verksamheten. Bo Andersson, chefredaktör»

Sätt Norden i rörelse #4 2016
2017-02-04 DETTA MED att tillhöra eller bli tillskriven att tillhöra en ”nation” sätter igång mycket starka känslomässiga rörelser hos människor. ”Förnuftet” vet att dessa nationer är barn av historien, att de är lösa, öppna, opersonliga, föreställda och tänkta ”grupper”. Men starka tänkta saker är de ändå. EN DEL TYCKER inte att det räcker med att nationer endast finns i människors öppna känslo-, tanke- och handlingsliv, i berättelser, kulturarv, utbildningar, seder och bruk, sedelagar och rätten, i tradition och organisk förnyelse. De vill organisera samhället utifrån dessa nationer, göra politisk ideologi av dem, bilda partier och ibland ställa dem ibland mot varandra, till och med på slagfält om det krävs. Starka känslor, uppspelta av i väl organiserade trupper, har tagit livet av miljontals. Det känner vi till, både historiskt och i vår samtid. Enas om varför - vägen till ökad produktivitet/.../ (Chefredaktör Bo Andersson).»


Nästa sida »
rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Nordens Tidning

Annons:

Senaste nummer:

2019-09-19
Medusa 3 2019
Tidig Musik 3 2019
Haimdagar 3-8 2019

2019-09-18
Balder 3 2019

2019-09-17
Med andra ord 100 2019
Bildkonstnären 3 2019

2019-09-16
KLASS 3 2019
Opera 4 2019
Tiden Magasin 2 2019
Balder 2 2019

2019-09-12
Divan 1-2 2019

2019-09-11
Med andra ord 99 2019
Parnass 3 2019
Bild & Bubbla 220 2019

2019-09-10
Impuls 3 2019

2019-09-09
Med andra ord 98 2019

2019-09-07
Tidskriften Folkuniversitetet 2 2019

2019-09-06
Signum 6 2019

2019-09-01
Fronesis 62-63 2019

2019-08-29
Tiden Magasin 1 2019

2019-08-25
Konstperspektiv 3 2019

2019-08-23
Klarspråk 2 2019

2019-08-22
Fönstret 2 2019

2019-08-14
Lira Musikmagasin 2 2019

2019-08-13
Teatertidningen 2-3 2019

2019-08-12
Utställningskritik 2 2019
Omkonst v33 2019

2019-08-10
Parnass 2 2019

2019-08-08
Poplär Arkeologi 4 2019

2019-08-04
Bildkonstnären 2 2019

2019-07-10
Accent 4 2019

2019-07-07
Populär Astronomi 2 2019

2019-07-05
Signum 5 2019

2019-07-01
Medusa 2 2019

2019-06-25
Amnesty Press 2 2019

2019-06-24
Opera 3 2019

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169
Balder 1 2019

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019

Äldre resuméer