Artiklar från Nordens Tidning

Sätt Norden i rörelse #4 2016
2017-02-04 DETTA MED att tillhöra eller bli tillskriven att tillhöra en ”nation” sätter igång mycket starka känslomässiga rörelser hos människor. ”Förnuftet” vet att dessa nationer är barn av historien, att de är lösa, öppna, opersonliga, föreställda och tänkta ”grupper”. Men starka tänkta saker är de ändå. EN DEL TYCKER inte att det räcker med att nationer endast finns i människors öppna känslo-, tanke- och handlingsliv, i berättelser, kulturarv, utbildningar, seder och bruk, sedelagar och rätten, i tradition och organisk förnyelse. De vill organisera samhället utifrån dessa nationer, göra politisk ideologi av dem, bilda partier och ibland ställa dem ibland mot varandra, till och med på slagfält om det krävs. Starka känslor, uppspelta av i väl organiserade trupper, har tagit livet av miljontals. Det känner vi till, både historiskt och i vår samtid. Enas om varför - vägen till ökad produktivitet/.../ (Chefredaktör Bo Andersson).»

Wallström tror på den nordiska modellen
Omslag 2016-11-06 Att försöka sammanfatta snart 100 år av NORDISK DEMOKRATI är ett intressant företag. Här ett försök baserat på ett urval nordiska publikationer sedan 1919. ”Nordisk demokrati: De styrda, folket, styr; är valbara, väljer de styrande, reglerar de styrandes maktutövning och sina fri- och rättigheter, kontrollerar de styrandes maktutövning/.../ Exempel: • Passfrihet; slippa uppehålls- och arbetstillstånd. • Utbildnings- och arbetsmarknadsområde. • Vissa specialkonventioner ger några yrkesgrupper legitimation och rätt att inneha offentliga tjänster i de andra nordiska länderna. • Inom den sociala sektorn finns ett flertal bestämmelser som ger medborgare i annat nordiskt land rätt under vissa betingelser till samma förmåner som landets egna medborgare. • På de nordiska medborgarnas rättsliga ställning inverkar även de olika avtal inom privat-, straff- och processrättens område som stadgar om handräckning, verkställighet av utslag o s v. • Relationen EU, Europarådet och t ex nordiskt medborgarskap. I detta nummer ser ni olika artiklar med anknytning till denna breda ansats. /.../(Chefredaktör Bo Andersson)»

Folkrörelser, intresseorganisationer - riksorganisationer
Omslag 2016-08-04 1997 gav föreningen Norden ut en liten skrift vid namn ”Möjligheter”. Inledningen skrevs av Torbjörn Fälldin. Skriften ”Den handlar om att bygga nordiska nätverk för samarbete - kring arbete, utbildning, kultur, fritid och så gott som alla andra områden våra liv och vårtillvaro omfattas.” Han fortsatte med: ”Vi, som värnar den idén utgör en folkrörelse. Men en folkrörelse får aldrig stanna upp och slå sig till ro. Omvärlden förändras och därmed skapas nya möjligheter att nå uppsatta mål. Nya idéer uppstår och utvecklas. Ibland kan målen kännas långt borta, men ingenting är omöjligt.” Det är i den andan föreningen Norden förnyelsearbete sker sedan 2012. Och förnyelsearbetet fortsätter fram till föreningens 100-årsjubileum 2019. Det är med nya lösningar vi tar oss an dagens utmaningar. Plattformen är att bygga vidare på KÄNSLAN av samhörighet. Det är en stor tillgång i vår globala värld. Tillsammans kan vi också skapa ännu bättre gemensam NYTTA, genom att tillvarata varandras resurser och kunskaper. Tillsammans kan vi också PÅVERKA utvecklingen. En bättre samordning av internationella relationer skulle ge omfattande effekter. Vi har bra forskning, KUNSKAP och innovations- och utvecklingsarbete i Norden. Det vore smart att skapa en FORKSNINGS- OCH KUNSKAPSUNION mellan länderna. Nätverk, inom affärer, kultur, fritid, socialt arbete, kunskapsproduktion, projekt, politik, föreningsliv och så vidare byggs VÄNSKAP. Det understödjer goda värden som öppenhet, vänskap, förståelse, fred och demokrati. Slutligen, genom att bygga på den SAMARBETSKULTUR som utvecklats i Norden kan vi stå starka och utvecklas ytterligare. Samarbete både inåt och utåt Norden. Detta nummer har olika innehåll, som det bör vara, men huvudsyftet detta nummer är att särskilt lyfta fram olika folkrörelser, intresseorganisationer - riksorganisationer. Vi vill att ni ska få del av några folkrörelser och deras arbete i vår tid. Vissa är knutna till barn och ungdomar, skola och fritid. Nästa nummer, Nr 3, kommer handla om näringsliv, innovation och företagsamhet. Manusstopp är tredje veckan i augusti. Jag tackar alla för era bidrag. Det är verkligen roligt att ni vill dela med er av vad som sker runt om i landet. Trevlig läsning. Bo Andersson, chefredaktör»

Tema Fred och säkerhet i Norden
Omslag 2016-04-04 Detta nummer omfattar fyra olika delar och några spridda texter därutöver. Förutom föreningsdelen har vi ett stort block om fredsfrågan. Detta fredsblock är en redovisning från seminarier runt om i Norden som varit en del av ett gemensamt nordiskt projekt under ledning av Ålands fredsinstitut. Vi har en insändardel från medlemmarna gällande frågan om IDkontrollen m m i Öresund. Det finns en stor oro att detta kommer skada en mängd gemensamma nordiska värden, men inte bara det, utan att det också skadar Nordens rykte i världen, som starka försvarare av gemensamma mänskliga värden och folkrätt i och genom FN och EU och Europarådet. Redaktionen har frågat några politiska partier om deras synpunkter. Dem återkommer vi med i nästa nummer, eller om det passar tidsmässigt bättre, publiceras de i nyhetsbrev och på hemsida. Och så har vi olika artiklar, bland annan skriver utredaren Olle Wästberg om demokratiutredningen som precis var klar, vi har några intervjuer, en krönika och presentation av årets årsbok, skriven av Bengt Lindroth. Det är nämligen så att man ska se Nordens kommunikationskanaler som en helhet. Tidningen, hemsida, nyhetsbrev och sociala mediahänger ihop. Nordens tidning är för alla som vill prenumerera på den. För dig som är föreningsmedlem kommer mer information finnas tillgängligt i nyhetsbrev och i Facebook-grupp. Jag hoppas du kommer trivas med detta nummer, att det ger en läsupplevelse, nya infallsvinklar och kunskaper. Skriv gärna en rad du också om du vill förmedla eller berätta om något du tror andra har glädje av att dela med dig. Chefredaktör Bo Andersson»

Norden behöver ett starkt Europa
omslag 2014-05-14 Temat när Sverige tar över presidentskapet i Nordiska rådet är: Norden behöver ett starkt Europa. »

En nordisk mässa
2012-11-18 "Konsten och litteraturen behövs mer än någonsin. Världens stater är mitt i en samhällsutveckling tillika samhällsförändring som de inte alltid ser. De står mitt i floden och försöker hantera sin situation. Konstens och litteraturens aktörer lyckas många gånger befria sig från flodens grepp, och de år ofta först med tankar om det pågående och blivande. Det sker genom berättelser, gestaltningar och uttryck i konstens och litteraturens alla former. Det sker ofta långt innan samhällsvetenskapens olika delar beskriva, förklara, förstå och förutsäga." (Ledare Nordens Tidning)»

Sognefjord
Omslag Nordens tidning 2011-05-15 Nordens tidning bevakar ekonomi, politik och samhälle i denna dynamiska region. Kulturen har sin givna plats som uttryck för samarbete över de geografiska gränserna och språkbarriärerna.»


rss 0.91 för Tidskrift.nu: Artiklar från  Nordens Tidning

Annons:

Senaste nummer:

2017-04-25
Signum 3
Opera
Bokboden 1 2017

2017-04-24
Utrikesmagasinet April 2017

2017-04-23
Medusa 1 2017
10TAL 26 2017

2017-04-22
Geografier 1 2017

2017-04-21
Tydningen 21-22 2017

2017-04-20
Tecknaren 2 2017

2017-04-19
ponton 1 2107

2017-04-18
Ord & Bild 1 2017

2017-04-16
Hemslöjd 2 2017

2017-04-15
Fjärde Världen 1-2/2017
Uppdrag Mission 2 2017

2017-04-13
Bild & Bubbla 208 2017

2017-04-12
Punctum saliens

2017-04-11
Revolution 11 2017
Byggnadskultur 1 2017

2017-04-10
Utrikesmagasinet April 2017

2017-04-07
Aurora 4 2016

2017-04-02
Orgelforum 1 2017

2017-04-01
SocialPolitik 1 2017

2017-03-30
Punctum saliens

2017-03-29
Konstperspektiv

2017-03-27
Bildkonstnären 1, 2017
Världspolitikens dagsfrågor 3, 2017

2017-03-21
Magazin Rom 6 2017

2017-03-20
Amnesty Press 1 2017

2017-03-19
Tidig Musik 1 2017
Karavan 1 2017
Artist-run Art Magazine 1 2017

2017-03-18
Populär Astronomi 1 2017

2017-03-17
Signum 2
UtställningsEstetiskt Forum 1 2017

2017-03-16
KLASS 1 2017
UtställningsEstetiskt Forum 6 2016

2017-03-15
Spelmannen
Accent 1 2017

2017-03-13
Teatertidningen 1/2017

2017-03-12
Revolution 10 2017

2017-03-11
Ottar 1 2017

2017-03-09
Bang 1 2017

2017-03-08
Soundofmusic
Release Music Magazine
Dixikon
dagensbok.com
Världshorisont 1-17

2017-03-07
dagensbok.com

2017-03-05
Alkohol & Narkotika 1 2017

2017-02-26
É Romani Glinda 5 2016

Äldre resuméer