Entomologisk tidskrift nr 4

Entomologisk Tidskrift, eller ET som den oftast kallas, är en av världens äldsta insektstidskrifter och är nu inne på sin 121: a årgång. I detta nummer bjuder vi bl.a. på en artikel om svartoxen, en ny art för landet - dynmarklöparen och en artikel omträsksammetslöparen – en raritet som vill ha orörda myrar. Dessutom kan du läsa om nya fynd av sköldlöss och fjädervingar och som vanligt hittar du flera recensioner av aktuell insektslitteratur. Nedan hittar du kortfattade utdrag ur några artiklar, mer hittar du på våran hemsida
www.sef.nu

info@sef.nu


Svartoxen, Ceruchus chrysomelinus en försvinnande urskogsrelikt?
Få länder i världen torde ha så omfattande äldre dokumentation av skalbaggsfaunan som Sverige. Exemplar som insamlats främst under början av 1900-talet, men även under 1800-talet, ger möjligheter att bedöma förändringar av utbredning och frekvens av olika arter. I denna artikel använder vi material från äldre samlingar tillsammans med nutida fynd och annan information för att få en bild av svartoxens utbredning och status. Arten lever i gamla lågor med fuktig ved och bedöms vara starkt hotad (hotkategori EN) i Sverige.
Syftet med denna uppsats är att sammanfatta vårt vetande om svartoxen, som ett led i skyddet av arten och dess biotoper. Vi diskuterar även svartoxen som indikatorart, samt vilka brister som finns i vår kunskap om arten.

Nya arter och nya landskapsfynd av sköldlöss från Sverige fram till år 2000
I en tidigare uppsats i Entomologisk Tidskrift har ett antal nya arter och landskapsfynd samt en kortare beskrivning av våra sköldlössfamiljer presenterats. För att ytterligare belysa den svenska sköldlusfaunan rapporteras här 7 nya arter för landet samt 45 nya landskapsfynd. Antalet frilevande arter i vårt land är nu 72. För en del arter har jag föreslagit svenska namn.

Dynmarklöparen, Calathus mollis nu funnen i Sverige
Vid Skanör på Falsterbohalvöns yttersta spets, i Sveriges allra sydvästligaste hörn, finns ett väl utbildat dynlandskap, med höga, strandrågsbevuxna ”klitter” närmast havet. I denna miljö förekom en rödbrun, slank Calathus-art talrikt, och ett exemplar samlades in. Detta exemplar visade sig vid en senare granskning stämma väl överens med C. mollis (Marsh.), som alltså vid detta tillfälle inte var känd från Sverige. Läs mer om detta och det presenteras även en bestämningsnyckel till Calathus arterna i Sverige.

Träsksammetslöparen Chlaenius sulcicollis i södra Gästrikland - aktivitet, käkslitage och ålder
Samtliga jordlöpararter inom släktet Chlaenius, sammetslöpare, är rödlistade i Sverige. De tre arter som huvudsakligen är knutna till myrar har tidigare endast påträffats slumpmässigt och alltid i enstaka exemplar. Mycket tyder på att dessa sällsynta jordlöpare kräver tillgång till öppna, odikade myrar och kärr för att kunna fortleva. Någon fast population av träsksammetslöpare i vårt land har inte kunnat konstateras i modern tid. Under sommaren 1998 gjordes ett fynd av träsksammetslöparen, i ett kärr på Gustavsmurarna i sydöstra Gästrikland. I artikeln diskuteras även djurens relativa ålder och deras födointag.

Sandbiet Andrena flavipes i Sverige
Under arbete inom det svenska vildbiprojektet för undersökning, skydd och restaurering av den svenska vildbifaunan studerade vi våren 2000 tidigflygande biarter i södra och sydvästra Skåne. Vädret var utmärkt för flygaktivitet. Under inventering av udden vid Klagshamn (Malmö kommun) den 26 april insamlades två hanar och en hona av en obekant Andrena-art. Den 27 april påträffades ytterligare två hanar av samma art nordväst om Ålabodarna i strandbrinken ner mot Öresund Hanarnas identitet avslöjades kompromisslöst till Andrena flavipes.

Publicerad: 2001-04-11

Köp Entomologisk Tidskrift
Läs mer om Entomologisk Tidskrift i katalogen
Fler artiklar knutna till Entomologisk Tidskrift
Fler tidskrifter i kategori NATUR & FORSKNINGAnnons:

Senaste nummer:

2019-06-18
Arbetarhistoria 161-162
Arbetarhistoria 163-164
Arbetarhistoria Nr 165-166
Arbetarhistoria 167-168
Arbetarhistoria Nr 169

2019-06-11
Poplär Arkeologi 3 2019

2019-06-10
Punctum saliens
KLASS 2 2019

2019-06-08
Akvarellen 2 2019

2019-05-30
Arkitekturtidskriften KRITIK #40

2019-05-29
Fjärde Världen 1 2019

2019-05-27
Bild & Bubbla 2 2019

2019-05-26
Tidig Musik 2 2019
Bild & Bubbla 1 2019

2019-05-25
KLASS 1 2019

2019-05-24
Signum 4

2019-05-23
C´est Bon Anthology 44 2019

2019-05-19
Iconographisk Post 3-4 2018

2019-05-17
Galago 134 2019

2019-05-16
Nordens Tidning 2 2019

2019-05-14
Accent 3 2019
Amnesty Press 1 2019
Nordens Tidning 1 2019

2019-05-13
Lyrikvännen 1-2 2019

2019-05-12
Verk. 2 2019

2019-05-10
Nio-Fem 1 2019

2019-05-06
Hjärnstorm 134-135 2019

2019-05-01
Bildkonstnären 1, 2019

2019-04-24
Lira Musikmagasin 1 2019

2019-04-13
Signum 3 2019

2019-04-12
Opera 2 2019
Accent 2 2019

2019-04-07
Populär Poesi 38
Populär Poesi 39

2019-04-03
Haimdagar 1-2 2019

2019-04-01
Medusa 1 2019

2019-03-29
Utställningskritik 1 2019

2019-03-25
SocialPolitik 1 2019

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018

Äldre resuméer