Omslag Utbildning & Demokrati 3 2010

Utbildning och Demokrati 3 2010

Nu är nya numret Vol. 19, Nr 3, 2010 ute!

Om det föregående numret av Utbildning & Demokrati, nr 2 2010,
gav olika exempel på analyser av skola och utbildning förankrade i moderniteten och vägar att gå vidare som kosmopolitanism och deliberation, så är ansatsen i föreliggande nummer mer postmodernt orienterad. Bland inspirationskällorna märks namn som Zygmunt Bauman, Jaques Derrida, Julia Kristeva, Emmanuel Levinas, Jaques Ranciére och postmodernismens tidige banérförare Jean-Francois Lyotard. Om de nämnda liksom övriga inspirationskällor och numret som helhet skall betraktas som postmodernt kan givetvis diskuteras, den terminologin är kanske redan föråldrad och etiketteringar leder lätt fel. Ovedersägligt är emellertid att perspektivet överskrider det moderna genom att ställa frågor på sätt som inte alldeles givet hör det moderna till, utan gör det med andra utgångspunkter och på andra sätt.

Liksom i nummer 1 av denna nittonde årgång, temanumret
Förorten och skolan, så tas utgångspunkten i detta temanummer, Ordningens pris, i vad som benämns en systematisk marginalisering av olika grupper i skola och samhälle och uttrycker på denna grund ett motstånd ”som visar att under talet om ordning döljer sig vissa specifika föreställningar om världen, samhället och individens plats däri” – se vidare temainledningen. Som framgår av densamma och de olika artiklarna så är det den etiska dimensionen i relationer mellan elever och mellan lärare och elever som utgör ett viktigt nav att analysera. Denna dimension och dessa relationer har förvisso länge stått i centrum även för en modern utbildningsanalys, som exempel kan nämnas den analytiska pedagogiska filosofins centralgestalt Richard Peters’ klassiska Ethics and Education, men här, i detta nummer, är inspirationen som sagt en annan, inte traditionell, modern pedagogisk filosofi utan snarare andra strömningar inom filosofi, ofta betecknade som dekonstruktion.

Redaktionellt

Tema: Niclas Månsson och Carl Anders Säfström Ordningens pris

Carl Anders Säfström Vad kan utbildning åstadkomma? en kritik av idealiserade föreställningar om utbildning

Jonas Nordmark Kan vi räkna med läraren?

Niclas Månsson Låt skillnaden vara

Elisabeth Langmann Välkomna (nästan) allihopa! Mellan kategorsierade olikheter och radikal skillnad

Cathrine Ryter Levande Ordning

Silvia Edling ”Jag var ju aldrig riktigt elak!”

I tidigare nummer

Publicerad: 2011-03-02

Köp Utbildning & Demokrati
Läs mer om Utbildning & Demokrati i katalogen
Fler artiklar knutna till Utbildning & Demokrati
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK
Fler tidskrifter i kategori BILDNING & UNDERVISNING


Annons:

Senaste nummer:

2022-07-04
Kritiker 62 2022

2022-07-02
Världshorisont 2 2022

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-18
Nordens Tidning 2 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022
Nordens Tidning 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

Äldre resuméer