Röda rummet 3-4 2008: Partiskapelse

Samma helg som vi gör detta Röda rummet-nummer i Göteborg pågår klimatdemonstrationer nere i centrum, liksom på ett tiotal andra orter i landet; en av den framväxande klimatrörelsens första landsomfattande aktioner. Klimatrörelsen är ännu sin linda, och huruvida den kan bli en verklig samhällelig kraft hänger inte minst på hur den kan komma att knyta allianser till andra folkliga rörelser med sin bas i befolkningsmajoriteten.

För några veckor sedan såg vi ett inspirerande exempel på arbetarprotester mot den ekonomiska krisens effekter i form av varsel och hot om massarbetslöshet i en betydelsefull facklig manifestation i Umeå. En arbetarrörelse som rör sig bör klimatrörelsen se som en självklar allierad. Trots att, eller kanske till och med på grund av, att dessa protester har sin bas i den klimatförstörande bilindustrin kan broar sökas för samverkan. En nyckel till detta kan vara diskussioner om, och krav på, omställning av de krisande produktionsresurserna till att tillverka exempelvis klimatsmarta och ekologiskt hållbara transport- och energisystem. Till förmån för både jobben och jordklotet.

Om vilka strategier klimatrörelsen kan anamma, och vilka den bör avvisa, resonerar Daniel Brandell i sin essä som utgår ifrån tre viktiga, men sinsemellan väldigt olika böcker i frågan som kommit ut under hösten. Artikeln kan förhoppningsvis bli ett bidrag till klimatrörelsens framtidsdiskussioner.

En fråga som till och från dryftas bland människor som engagerar sig i radikala rörelser och protestaktioner är vilken roll politiska partier spelar för kampen. Hittills har dessa diskussioner dessvärre ofta tvingats utgå från negativa erfarenheter, det må sedan gälla socialdemokratins tilltagande sammanväxning med det rådande systemet, tama vänsterparlamentariker eller fossila poststalinsekter. Rätt många , inte minst unga människor, vänder sig bort från allt vad partier heter. Mer kampinriktade socialistiska organisationer är ofta alltför betydelselösa på grund av sin litenhet. Även i länder där folkliga protester och rörelser varit starka har de hittills haft svårt att nå verkligt brett inflytande.

I det här numret lyfter vi fram nya erfarenheter från två partibildningsförsök hämtade från olika kontinenter. De har sinsemellan närmast motsatta förutsättningar och utgångspunkter, men med det gemensamt att båda syftar till verkligt massinflytande och att de ställer sig uppgiften att bli politiska verktyg i den kamp som kan leda till ett brott med det rådande kapitalistiska systemet.

Venezuela styrs av en radikal, om än motsägelsefull och ganska toppstyrd regim med president Hugo Chavez i spetsen. Är det möjligt för ett partiinitiativ som lanseras uppifrån att få en verklig demokratisk förankring bland fattigbefolkningens gräsrötter? Vilka fällor finns? Det funderar Rolf Bergkvist på i sin artikel.

Det andra exemplet, som sannolikt kan få betydligt större betydelse för debatten här på vår hemmaplan är det underifråninitiativ i Sakozyhögerns Frankrike som om en dryg månad kommer att resultera i bildandet av ett nytt antikapitalistiskt parti. Pierre Rousset:s text öppnar för en diskussion om det är specifikt franska omständigheter som gör detta möjligt eller om lärdomarna kan vara mer allmänna.

Dessa spännande händelser kan i bästa fall ge erfarenheter som kan bidra till att förskjuta fokus i debatten om partiers roll; till att också utröna huruvida radikala folkliga rörelser kan nå en fruktbar och ömsesidigt stärkande och demokratisk växelverkan med systemkritiska partier och hur det i så fall kan gynna kampen för ett annat samhälle. Samt ge perspektiv och ökande hopp om att ett sådant är möjligt.

Och inte bara möjligt. För om det är någonting den begynnande världsomspännande depressionen och krisen för kapitalismen ställer på dagordningen så är det att ett annat socioekonomiskt system också är fullständigt livsnödvändigt.

/Redaktionen


Innehåll:

NYTT ANTIKAPITALISTISKT PARTI - en modell för Europas vänster?

Med fyrahundra kommittéer, omkring tiotusen aktivister och stor medial uppmärksamhet har NPA, det nya antikapitalistiska partiet i Frankrike, fått en flygande start redan innan sitt formella grundande i januari nästa år. Pierre Rousset blickar in i skeendet och försöker framför allt sätta det rådande händelseförloppet i ett historiskt perspektiv.


KLIMATSTRATEGIER – teknik, politik och klassintressen

Samhällets olika aktörer och klassintressen börjar positionera sig i klimatfrågan. Oenigheten är stor om vilka insatser som bör göras, vilka lösningar som är effektivast, vad kostnaderna blir och vem som ska betala. Det menar Daniel Brandell, som i denna essä utgår från tre nyutkomna böcker som behandlar klimatkrisen från olika perspektiv. Han analyserar tekniska, miljömässiga, ekonomiska och politiska aspekter av den nödvändiga omställningen. Hans egen prognos är att den klimatpolitiska utgången slutligen kommer att avgöras av om det finns krafter som kan utmana dagens fossilberoende kapitalism.


FRAMBRINGAD SVÄLT -en ny våg av livsmedelskolonialism tar maten ur de fattigas händer

Trots att nästan alla länder i de fattigare delarna av världen idag uppnått sin formella självständighet hänger de fortfarande i hög grad fast i ojämlika relationer med den rika världen och sina forna herrar. I takt med globaliseringens framfart och varnande indikationer om resursbrister har ofta dessa tendenser accentuerats. I denna artikel exemplifierar George Monbiot en ny tid som på ett ruskigt sätt – om än med till viss del andra metoder – påminner om gamla tiders rofferi och underordning


VENEZUELA – Chavez styre tio år, vart leder revolutionen?

Ena dagen lovas borgarklassen skattelättnader, andra dagen kungörs beslut om förstatligande av landets cementindustri och ett antal nyckelföretag inom livsmedelssektorn. Utvecklingen i samhällsomstöpningens Venezuela kan verka motsägelsefull och svårförståelig. Och hur ska det sociala välfärdsuppbygget finansieras nu efter oljeprisets skarpa ras? Rolf Bergkvist avsynar en revolutionär process som, trots alla paradoxer och bakslag, fortfarande utvecklas.

RECENSIONER

UR ARKIVET


Publicerad: 2008-12-22

Köp Röda Rummet
Läs mer om Röda Rummet i katalogen
Fler artiklar knutna till Röda Rummet
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIKAnnons:

Senaste nummer:

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

2021-12-23
Akvarellen 4 2021
Parnass 4 2021

2021-12-21
Glänta 3 2021
Tidig Musik 4 2021
Medusa 4 2021

2021-12-20
Med andra ord 109 2021
Hjärnstorm 144-145 2021

2021-12-15
Populär Astronomi 3 2021

2021-12-13
KLASS 4 2021
Orientaliska Studier 165 2021
Parnass 3 2021

2021-12-10
Signum 8
Sydasien 4 2021

2021-12-07
Orientaliska Studier 164 2020

2021-12-05
Fjärde Världen 4 2021

2021-11-30
Amnesty Press 4 2021
Lyrikvännen 3 2021
Divan 1-2 2021

2021-11-26
Karavan 3 2021

2021-11-25
Konstperspektiv 4
Bild & Bubbla 228 2021

2021-11-24
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning Volym 44 2021

2021-11-22
Utställningskritik 5 2021

2021-11-20
Opera 5 2021
Cirkeln 3 2021

2021-11-18
Glänta 2 2021

2021-11-15
Sydasien 3 2021
Kritiker 60 2021

2021-11-13
Nio-Fem 2 2021

2021-11-12
Tydningen 40 2021

2021-11-05
Med andra ord 108 2021

2021-11-03
OEI 90-91

2021-11-01
Teatertidningen 4 2021

2021-10-30
Haimdagar 7-8 2021

2021-10-29
Signum 7

2021-10-17
Tydningen 39 2021

2021-10-02
Världshorisont 3 2021

2021-10-01
Akvarellen 3 2021

Äldre resuméer