PLAN

SKROTA STRANDSKYDDET?!


Under hösten och vintern har PLAN:s läsare kunnat följa en intressant debatt om strandskyddet, det vill säga det generella byggförbudet på oexploaterad mark inom en 100 meter zon från hav, sjöar, älvar och andra vattendrag. Det är länsstyrelserna – statens förlängda arm in i regionerna – som har ansvaret för att strandskyddet efterlevs, men i många fall har man valt att delegera besluten till kommunnivå. Det har visat sig att strandskyddet har tolkats på olika sätt beroende på vilken del i landet kommunerna ligger; i västra Sverige har man till exempel varit betydligt hårdare än i stockholmsregionen. Värmdö är den kommun som har gett flest dispens för att frångå strandskyddet.

I PLAN 4:2001 förespråkade Miljödepartementets Göran Enander dagens regler för strandskydd, som tar hänsyn till kommande generationers tillgång till orörda stränder och dess unika värden. Han pekade på vikten av att skydda allmänhetens tillgång till stränderna samt att se till att växt- och djurlivets livsvillkor inte försämras. Enander menar att den senare frågan är så viktig att man kanske borde utvidga strandskyddet.

Harry Westermark från Glesbygdsverket hade i samma nummer en annan syn på strandskyddet: det generella byggförbudet har lagt en död hand över strandnära områden i hela landet. Westermark menade att skyddet av stränderna i stället bör vara en fråga som integreras i den vanliga fysiska planeringen, men då krävs ändrade planeringsinstrument.

Strandskyddet verkade vara en het fråga – läsarna hörde av sig. I nummer 5-6 publiceras tre debattinlägg som handlar om strandskyddet. Lars Fladvad, Svenska Kommunförbundet, föreslog att det generella strandskyddet och dess godtyckliga dispensgivning skulle upphävas. I stället skulle strandskyddet ses som ett riksintresse och skyddet av detta skulle behandlas i regionala avvägningar mellan stat och kommun. På så sätt skulle strandskyddet anpassas till plan- och bygglagen.

Det andra debattinlägget kom från Tommy Dickens från Örnsköldsviks kommun, som menade att dagens lagstiftning förhindrade möjligheter att planera stränderna och att göra rimliga avvägningar mellan att bevara och att bygga. Dickens förespråkar, precis som Westermark, en integrering av strandskyddet i den reguljära fysiska planeringen i stället för generellt förbud.

Till sist föreslår Jerker Söderlind från KTH att begreppet ”strandskydd” ska bytas ut till förmån för det mer bejakande ordet ”strandrätt”. Han förespråkar också att dagens restriktionsplanering ersätts med attraktionsplanering.

Läs de tre debattartiklarna på
www.planering.org/plan/plan.htm
(Enanders och Westermarks artiklar finns tyvärr inte tillgängliga på nätet).Om PLAN:
PLAN är en tidskrift om samhällsplanering och ges ut av Föreningen för samhällsplanering (FFS) fyra gånger per år. Prenumeration och beställning av lösnummer kan göras hos tidskriftens och föreningens kansli:
ffs.kansli@swipnet.se
eller på
www.planering.org

Publicerad: 2002-01-08

Köp PLAN
Läs mer om PLAN i katalogen
Fler artiklar knutna till PLAN
Fler tidskrifter i kategori ARKITEKTUR
Fler tidskrifter i kategori SAMHÄLLE, MILJÖ & POLITIK


Annons:

Senaste nummer:

2022-06-24
Signum 5

2022-06-21
Opera 3 2022

2022-06-16
Balder 2 2022

2022-06-15
Sydasien 2 2022

2022-06-14
Akvarellen 2 2022

2022-06-11
20TAL 6 2022
Tidig Musik 2 2022

2022-06-07
KLASS 2 2022

2022-06-05
Lira Musikmagasin 2 2022

2022-05-16
Parnass 2 2022

2022-05-13
Signum 4

2022-05-12
Populär Astronomi 1 2022

2022-05-06
Nio-Fem 1 2022

2022-05-05
SocialPolitik vinter vår 2022

2022-04-29
Opera 2 2022

2022-04-20
Världshorisont 1 2022

2022-04-19
Teatertidningen 1 2022

2022-04-18
Haimdagar 1-2 2022
Glänta 4 2021
Balder 1 2022

2022-04-08
Signum 3

2022-04-03
Akvarellen 1 2022

2022-04-01
Tidig Musik 1 2022
Fjärde Världen 1-2 2022

2022-03-31
Medusa 1 2022

2022-03-30
OEI 94-95

2022-03-20
Amnesty Press 1 2022

2022-03-18
Byggnadskultur 4 2021

2022-03-09
Lira Musikmagasin 1 2022

2022-03-05
20TAL 4-5 2021

2022-03-04
Signum 2
KLASS 1 2022

2022-03-03
Sydasien 1 2022

2022-02-23
Opera 1 2022

2022-02-21
Konstperspektiv 1

2022-02-18
Parnass 1 2022

2022-01-28
Signum 1

2022-01-10
Divan 3-4 2021

2022-01-09
Lyrikvännen 4 2021

2022-01-07
Världshorisont 4 2021
Balder 4 2021

2022-01-06
Bild & Bubbla 4 2021

2022-01-05
SocialPolitik höst-vinter 2021
Populär Astronomi 4 2021
Lira Musikmagasin 4 2021

2022-01-04
Kritiker 61-62 2021

2022-01-03
Nordens Tidning 4 2021

2021-12-28
Haimdagar 9-10 1921
Teatertidningen 5 2021

2021-12-24
Kontrast Magasin 3-4 2021

Äldre resuméer